Rozbudowa DK-46 i przebudowa DK-43

Nowy Obraz - mapa bitowa

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie przedstawił koncepcję rozbudowy DK-46 (ulicy Głównej i Przejazdowej) oraz przebudowy DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (św. Rocha, Okulickiego, św. Krzysztofa, św. Jadwigi, wraz z budową obejścia Barbary do Pułaskiego).

Celem opracowania jest polepszenie warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez zwiększenie przepustowości i zapobieganie kolizjom. Koncepcja opracowana została w dwóch wariantach. W każdym z nich zaprojektowano drogi rowerowe, ciągi dla pieszych, miejsca do ważenia pojazdów, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, system teletechniczny, kanalizację deszczową oraz nową nawierzchnię jezdni.

Koncepcja została opracowana w dwóch wariantach. Różni je odcinek DK-46 (ulice Główna i Przejazdowa).

Wariant I zakłada wybudowanie głównej drogi o szerokości 7 metrów (jedna jezdnia po jednym pasie ruchu w obu kierunkach) oraz dodatkowej jezdni szerokości 5,5 metra do obsługi przyległej zabudowy mieszkaniowej. Obie te jezdnie zostały rozdzielone pasem zieleni szerokości 2 metrów.

W wariancie II zaprojektowana została tylko jedna jezdnia o trzech pasach ruchu. Pas środkowy ma służyć do lewoskrętu do przyległych nieruchomości.

Pozostałymi elementami różniącymi oba warianty są rozwiązania przebudowy skrzyżowań, które zostały zaprojektowane jako skrzyżowania typu rondo lub skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Koncepcja: http://www.czestochowa.pl/data/newsFiles/opis.pdf

Po zapoznaniu się z przedstawioną koncepcją uwagi można kierować do MZDiT w Częstochowie listownie, osobiście lub mailowo na adres mzd@mzd.czest.pl