Rząd i marszałkowie razem ratują pół miliona miejsc pracy

2,6 miliarda złotych – tyle po konsultacjach rządu z marszałkami województw zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty. To pieniądze, które uratują prawie 500 tysięcy miejsc pracy. Pracodawcy złożyli już około 8,2 tysiąca wniosków.

Skąd pieniądze
Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Marszałkowie i rząd musieli się porozumieć, bo jedną częścią pieniędzy dla Polski z EFS dysponuje rząd, a drugą poszczególne województwa.
Z programu Wiedza Edukacja Rozwój pochodzi 949 milionów złotych, a z Regionalnych Programów Operacyjnych 1,7 miliarda złotych.

Jakie wsparcie na miejsca pracy
Mechanizm jest prosty. Firmy (także te, które nie zatrudniają pracowników), którym spadły obroty, mogą skorzystać z dofinansowania do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Dofinansowanie może być przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:
– co najmniej 30% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1500 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 4500 zł w ciągu 3 miesięcy);
– co najmniej 50% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 6300 zł w ciągu 3 miesięcy);
– co najmniej 80% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2700 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 8100 zł w ciągu 3 miesięcy).
Z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą skorzystać też organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.
Wsparcie będzie udzielane przez 3 miesiące. Co ważne, dofinansowanie może objąć pracowników w stosunku pracy i zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Jak liczony jest spadek obrotów
To bardzo korzystne rozwiązanie. Przedsiębiorca może wskazać dowolne 2 kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty z tego okresu z dwoma analogicznymi miesiącami 2019 roku.
W przypadku organizacji pozarządowych obowiązują progi analogicznie jak w przypadku przedsiębiorców. Dotyczą one jednak nie obrotów, a spadku przychodów z działalności statutowej. Do określenia poziomu spadku przychodów (podobnie jak u przedsiębiorców) brane pod uwagę będą 2 kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych, który zestawić trzeba z analogicznym okresem z 2019 roku.

Kto udziela wsparcia i jakie jest zainteresowanie
Pieniądze są przyznawane przez powiatowe urzędy pracy. Wniosek o dofinansowanie (elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl) należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Możliwość składania wniosków online za pośrednictwem platformy praca.gov.pl udostępniona została przed świętami. Przez niewiele ponad tydzień wpłynęło około 8,2 tys. wniosków o dofinansowanie. To pokazuje, że zaproponowana forma wsparcia spełnia oczekiwania pracodawców i przynosi konkretną pomoc, a przede wszystkim pozwala utrzymać zatrudnienie w trudnym czasie spowodowanym pandemią.

źródło: www.gov.pl