Sesja Rady Miasta – czego możemy się spodziewać?

fot. Urząd Miasta Częstochowy

Już jutro, tj. 21 maja, odbędzie się sesja Rady Miasta Częstochowy – pierwsza, odkąd zdjęto większość obostrzeń na terenie naszego kraju. O czym będą tym razem dyskutować radni?

Zdradza to radny Paweł Ruksza, który mówi o podsumowaniu działań prezydenta oraz miasta w ubiegłym roku:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/1_sesja_rady_miasta_pawel_ruksza_20_5_2020.mp3]

Ruksza zaznacza także, że radni klubu Prawa i Sprawiedliwości przygotowali specjalną uchwałę, mającą wesprzeć częstochowskich przedsiębiorców w dobie epidemii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/2_sesja_rady_miasta_pawel_ruksza_20_5_2020.mp3]

Radny mówi również, że na sesji standardowo będą poruszane kwestie finansów, takie jak zmiana w budżecie czy wieloletniej prognozie inwestycyjnej. Całość porządku obrad przedstawiamy poniżej:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Debata nad raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania. (BR.20.XXIX.20)
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. (BR.3.XXIX.20)
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.4.XXIX.20)
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie za 2019 rok.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
14. Rozpatrzenie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.21.XXIX.20)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.22.XXIX.20)
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku. (BR.9.XXIX.20)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Częstochowa oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. (BR.18.XXIX.20)
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu rzeczowego. (BR.7.XXIX.20)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Karola Szymanowskiego. (BR.15.XXIX.20)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a. (BR.6.XXIX.20)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w pobliżu ul. Poleskiej. (BR.8.XXIX.20)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. (BR.19.XXIX.20)
24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Wilsona i Warszawskiej. (BR.10.XXIX.20)
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki. (BR.11.XXIX.20)
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, w rejonie ulic: Bór i Równoległej. (BR.12.XXIX.20)
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką. (BR.14.XXIX.20)
28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej. (BR.13.XXIX.20)
29. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy. (BR.16.XXIX.20)
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. (BR.5.XXIX.20)
31. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Częstochowy do sieci European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis – MIASTA I REGIONY NA RZECZ POLEPSZENIA TRANSPORTU. (BR.17.XXIX.20)
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. (BR.1.XXIX.20)
33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Częstochowie. (BR.2.XXIX.20)
34. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
35. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.

MSI