Śląskie dla zielonej gospodarki

W Katowicach zakończyła się międzynarodowa konferencja „W kierunku zielonej gospodarki” poświęcona Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Polska była pierwszym krajem UE, w którym komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, oficjalnie zaprezentowała założenia Funduszu. Inicjator wydarzenia, marszałek Jakub Chełstowski, wyraził przekonanie, że dodatkowe środki na transformację powinny być zarządzane na poziomie regionalnym, np. w ramach oddzielnej tzw. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak bez uszczuplania funduszy spójności.

– Posiadamy odpowiednie umiejętności, wiedzę i technologię. Mamy też mechanizm umożliwiający włączenie wszystkich w Sprawiedliwą Transformację. Dzielimy wspólny kontynent i razem możemy tworzyć zieloną przyszłość – przekonywała komisarz UE Elisa Ferreira.

Ze wstępnych propozycji UE wynika, że Polska może otrzymać z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji około 100 mld zł. Pieniądze zostaną przekazane w różnej formie – dotacji, preferencyjnych kredytów lub pożyczek. Elisa Ferreira podkreśliła w swoim wystąpieniu, że transformację można porównać do pewnego rodzaju rewolucji, niosącej w Europie nowy ład, przynoszącej nowe możliwości i szanse, zaś wspólnym celem ma być ochrona naszego zdrowia. Warunkiem jest eliminowanie dwutlenku węgla.

Obecność minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu Adama Guibourge-Czetwertyńskiego, posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, samorządowców, przedsiębiorców, naukowców i ekspertów potwierdziła, że było to ważne forum dla przyszłości województwa śląskiego, Polski i Europy. Ponad pół tysiąca osób, przez dwa dni, w ramach sesji ogólnych i paneli dyskusyjnych rozmawiało o gospodarce, transformacji regionów, rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz szansie, jaką niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa UE. Przedstawiciele regionów, z różnych części Europy, podkreślali konieczność współpracy w tym złożonym procesie. O współdziałaniu mówił również marszałek Jakub Chełstowski.

– Ściśle współpracujemy z rządem oraz Unią Europejską. Ta synergia jest niezwykle istotna. Pokazujemy, jak można skutecznie rozdysponować środki i w jakich obszarach należy je implementować. Województwo śląskie jest największym regionem górniczym w Unii Europejskiej zamieszkałym przez 4,5 mln osób i aby nie pozostać w tyle za „zieloną zmianą”, musi szybko przekształcić swoją gospodarkę w nowy poziom innowacyjności i gospodarki opartej na integracji społecznej. Nie mam wątpliwości, że zakończona konferencja będzie ku temu kolejnym krokiem. Wnioski i konkluzje pomogą nam w realizowaniu zadań wynikających z idei Sprawiedliwej Transformacji. Wizytę komisarz Elisy Ferreiry w Polsce, pierwszym kraju, w którym założenia Funduszu zostały zaprezentowane, można uznać w kontekście zmian, jakie nas czekają, za wydarzenie o historycznym znaczeniu – ocenia marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Konferencja, współorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, była okazją do wymiany doświadczeń, jednocześnie znakomitą płaszczyzną o dyskusji o wyzwaniach, jakie czekają Europę, w tym Polskę w kontekście Sprawiedliwej Transformacji.

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego