Statuetki Starosty Częstochowskiego rozdane

statuetki_starosty

Podczas uroczystej gali w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana wręczone zostały Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” za rok 2014. Nagrody przyznano w siedmiu kategoriach. Kapituła tegorocznej edycji wybrała najbardziej zasłużonych spośród 17 zgłoszeń (osób, zespołów i organizacji).
Nagrody wręczali: starosta częstochowski Andrzej Kwapisz oraz Andrzej Kubat, przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie, a otrzymali je:

W kategorii SAMORZĄDNOŚĆ:
Krzysztof Ujma, Wójt Gminy Poczesna.
Uzasadnienie nominacji: Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma pełni swoją funkcję od roku 2006. Dążąc do osiągnięcia optymalnego rozwoju gminy, przedstawił plan „Tu warto mieszkać i inwestować”. Krzysztof Ujma nieustannie nadzoruje prace, które mają na celu zwiększenie ochrony i komfortu życia. W ostatnich latach wybudowano i wyremontowano drogi, chodniki, powstały nowe parkingi, podjazdy, place zabaw, siłownie zewnętrzne, świetlice. Od 2013 roku opracowywany jest projekt o nazwie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Warty na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj”. To bardzo istotna inicjatywa po doświadczeniach, które stały się udziałem mieszkańców Gminy Poczesna w trakcie powodzi w 2010 roku. Kanalizacja – to jedno z większych, realizowanych przez Wójta zadań. W 2014 r. zakończono projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej”. Obecnie trwają prace związane z budowa kanalizacji w Bargłach, Michałowie i Nieradzie. W swoich działaniach Wójt przywiązuje dużą uwagę do edukacji młodego pokolenia. W 2012 r. w Poczesnej oddano do użytku zespół edukacyjno–sportowy, za który Gmina otrzymała wyróżnienie Jurajski Produkt Roku 2012 oraz tytuł „Inwestor na Medal 2013”. Rok później Krzysztof Ujma odebrał certyfikat „Sportowa Gmina 2014”. Wyróżnienie to przyznawane jest samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów z programem rozwoju sportu i rekreacji. Mieszkańców gminy Poczesna przybywa. Nie tylko ze względu na liczbę urodzeń, ale również ze względu na migrację – głównie z Częstochowy i okolic.

W kategorii KULTURA:
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Borowianki (Borowno, gm. Mykanów).
Uzasadnienie nominacji: Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Borowianki powstał w roku 1985. Działalność grupy podtrzymuje odchodzące w zapomnienie zwyczaje naszych przodków prezentując je nowym pokoleniom. Najstarsze utwory śpiewane przez „Borowianki” pochodzą z końca XIX wieku – zostały one ocalone dzięki przekazom uzyskanym od najstarszych mieszkańców Borowna i okolic. W swoim repertuarze zespół posiada piosenki ludowe, pieśni kościelne, pątnicze oraz kolędy. Ponadto „Borowianki” znane są publiczności z widowisk obrzędowych poświęconych kultywowaniu tradycji ludowych: „Ostatni Różaniec”, „Wicie wieńca dożynkowego” oraz „Siekierki”. Corocznie zespół bierze udział w konkursach i festiwalach, zajmując czołowe miejsca. Do najważniejszych można zaliczyć: I miejsce w 2007r. i II miejsce w 2012 r. w Przeglądzie „Złoty Kłos” Euro-Folklor w Zebrzydowicach, I miejsce w 2012 r. w Wojewódzkim Przeglądzie „WICI” w Chorzowie, II miejsce na IX Jurajskim Przeglądzie „Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje w Koziegłowach. W 2014 r. zespół reprezentował region częstochowski na Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. „Borowianki” aktywnie uczestniczą w projektach realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie oraz współpracują z kapela ludową „Rybnianie”. W roku 2015 zespół obchodzi Jubileusz 30-lecia swojej działalności artystycznej. Kierownikiem zespołu jest Stanisława Kopcik.

W kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:
KITALA spółka cywilna, Artur Kitala, Damian Kitala (Ślęzany, gm. Lelów)
Uzasadnienie nominacji: Firma Kitala powstała w roku 2004 jako jednoosobowa działalność gospodarcza oferująca głównie produkty z zakresu techniki grzewczej. Dynamiczny rozwój pozwolił w 2009 r. na przekształcenie działalności w spółkę cywilną, której właścicielami są bracia – Artur i Damian Kitala. Od tego czasu rozbudowano park maszynowy i jednocześnie rozszerzono zakres wykonywanych usług. Obecnie firma oferuje m.in. ogrzewania podłogowe i grzejnikowe, kotłownie i węzły cieplne, montaż kolektorów słonecznych, przyłącza oraz projekty instalacji. Firma w trakcie swojej działalności zrealizowała wiele inwestycji zarówno u klientów indywidualnych, jak również dla firm i instytucji. Wykonała instalację p.poż w I LO w Częstochowie i w SP nr 52. Jako podwykonawca zajmowała się instalacjami sanitarnymi podczas remontu dworców kolejowych w Poraju, Częstochowie Stradom i Katowicach Ligocie. Firma Kitala brała również udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji – jako firma montująca nowe źródła ciepła i kolektory słoneczne. Właściciele dbają o ciągły rozwój swojej kadry poprzez szkolenia organizowane we własnym zakresie oraz szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej, np. „Instalator Odnawialnych Źródeł Energii” lub „Ekologicznie w przyszłość”. Przedstawicieli firmy możemy spotkać na targach budowlanych oraz imprezach lokalnych np. Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie i Święcie Ciulimu-Czulentu w Lelowie.

W kategorii OŚWIATA:
Ryszard Krok, Dyrektor Zespołu Szkół w Rzerzęczycach (gm. Kłomnice)
Uzasadnienie nominacji: Ryszard Krok kieruje szkołą w Rzerzęczycach od 1991 roku. Dzięki jego wieloletnim staraniom w 2002 r. został utworzony Zespół Szkół w Rzerzęczycach. Dyrektor zabiega o ustawiczne unowocześnianie warunków nauki. Zostały zmodernizowane pomieszczenia aneksu kuchennego, powstał bezpieczny plac zabaw dla dzieci, rozpoczęła też działanie świetlica szkolna. Dzięki współpracy ze starostwem powiatowym zmodernizowane zostało otoczenie szkoły, co pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i utworzenie dodatkowego parkingu przed szkołą.
Od początku pełnienia obowiązków kierowniczych dyrektor prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym. W szkole podejmowane są działania zapobiegające patologiom społecznym, alkoholizmowi i przemocy. Dyrektor współpracuje systematycznie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W trosce o stworzenie otoczenia szkoły przyjaznego uczniom i propagowanie postaw proekologicznych od wielu lat prowadzona jest współpraca z fundacją ,,Silesia” oraz gospodarstwem ogrodniczym. Od 2013 r. szkoła uczestniczy w programie „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesy dzieci i młodzieży”. Dyrektor współpracuje z uczelniami w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych. Ryszard Krok systematycznie podejmuje działania na rzecz rozwoju samorządności uczniów oraz ich aktywności w życiu szkoły i środowiska lokalnego. Z inicjatywy Dyrektora przy ZS w Rzerzęczycach działa Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Otwórzmy serca dla dzieci, która realizuje projekty profilaktyczne i rozwijające zainteresowania uczniów.

W kategorii ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA:
Joanna Kmiecik, Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rędzinach

Uzasadnienie nominacji: Joanna Kmiecik jest otwarta i przyjaźnie nastawiona do otoczenia. Dzięki jej staraniom zostało zarejestrowane Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Dar Serca”. Obecnie pod opieką „Daru Serca” znajduje się 40 osób niepełnosprawnych. Od wielu lat Joanna Kmiecik prowadzi bardzo intensywną współpracę z samorządem i poległymi mu instytucjami, społecznością lokalną oraz firmami na terenie Gminy Rędziny. Celem współpracy jest rehabilitacja, aktywizacja i integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością gminy. Do najważniejszych projektów należą m.in: współpraca z Fundacją Aktywizacja i stworzenie w Rędzinach (jedynego w powiecie częstochowskim) E-centrum mającego na celu wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i znalezieniu zatrudnienia, realizacja projektu „Fizyka i chemia – to interesujące” finansowanego ze środków programu „Równać szanse”. Organizacja treningów Boccia (współfinansowanych ze środków Urzędu Gminy Rędziny) oraz stworzenie warunków do powstania drużyn reprezentujących Stowarzyszenie na międzynarodowych turniejach Boccia. Cykliczne pozyskanie funduszy z Fundacji CEMEX. Coroczne podopieczni „Daru Serca” wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne współfinansowane ze środków Urzędu Gminy. Stałym punktem są wycieczki turystyczno – krajoznawcze np. do Cieszyna, Ogrodzieńca, Pienin oraz warsztaty plastyczne czy imprezy okolicznościowe jak np. Mikołajki. Joanna Kmiecik dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, która doskonale potrafi swoje doświadczenie życiowe oraz zawodowe spożytkować na efektywne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W kategorii SPORT I TURYSTYKA:
Adam Michalak, działacz społeczny w dziedzinie turystyki i sportu w gminie Rędziny
Uzasadnienie nominacji: Adam Michalak od 1999 r. jest członkiem PTTK i czynnie współpracuje z Oddziałem Regionalnym w Częstochowie biorąc udział w wyjazdach wakacyjnych jako opiekun i kierownik biwaków górskich. Organizuje wyjazdy turystyczne dla dzieci i młodzieży oraz wyprawy rowerowe po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W roku 2007 Adam Michalak był pomysłodawcą powstania dwóch szlaków rowerowych, które połączyły gminy Rędziny, Mstów i Kłomnice z istniejącymi szlakami rowerowymi Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Był również inicjatorem i organizatorem Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Rudnikach, który w 2014 r. odbył się po raz ósmy i zgromadził ponad 400 rowerzystów z całego powiatu. W 2011 r. wyróżniony został dyplomem marszałka woj. śląskiego za „Zasługi dla rozwoju Turystyki”.
Jako nauczyciel w-f propaguje zdrowy styl życia. Od 2007 r. prowadzi zajęcia siatkówki dla młodzieży i dorosłych, a od roku 2011 jest organizatorem Powiatowego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Częstochowskiego. Jako opiekun i zawodnik drużyny 40-latków reprezentuje gminę Rędziny w rozgrywkach organizowanych przez MOSIR i Powiatowe Zrzeszenie LZS w Częstochowie. W roku ubiegłym zorganizował spotkanie z mistrzem świata i olimpijczykiem Stanisławem Gościniakiem połączone z turniejem siatkarskim z udziałem drużyn z powiatu.
Wszystkie ww. działania prowadzi społecznie i pozyskuje na nie środki finansowe od sponsorów.

INNE SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
Jan Skrzyniarz, nadleśniczy, Nadleśnictwo Koniecpol
Uzasadnienie nominacji: Jan Skrzyniarz pracuje na stanowisku nadleśniczego lasów państwowych w Nadleśnictwie Koniecpol od 2001 roku. Zarządza Nadleśnictwem, prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną, promując przy tym edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży. Nadleśnictwo działa na obszarze czterech powiatów i w ostatnich latach osiąga wysokie wyniki gospodarcze. Zatrudnia ok. 50 pracowników. Jan Skrzyniarz szeroko współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu, wspierając je finansowo i rzeczowo oraz udziela fachowej pomocy w akcjach zadrzewieniowych. Od lat organizuje m.in. „Choinkę Nadziei” w DPS Lelów, sponsoruje nagrody dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku. Wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu corocznie organizuje akcję sprzątania świata. W ramach Programu Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży utworzono przy Nadleśnictwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej, który propaguje zasady ekologii min. tworząc Ścieżki Ekologiczne z tablicami dydaktycznymi dostosowanymi do różnego wieku odbiorców. Doradza właścicielom lasów oraz rolnikom zalesiającym grunty rolne. Jan Skrzyniarz wspiera również organizacje pozarządowe, w tym szczególnie ochotnicze straże pożarne w formie finansowej i rzeczowej. Aktywnie działa w zarządzie gminnym OSP w Koniecpolu a także Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa, Polskim Towarzystwie Leśnym. Jest propagatorem racjonalnej ochrony przyrody.

Część artystyczną gali wypełnił koncert Alicji Majewskiej.

IMG_5070