Stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok

podatki-3

Niższe podatki od środków transportu, wyższa ulga proekologiczna, obniżka stawki podatku od nieruchomości za powierzchnię na działalność gospodarczą oraz grunty zajęte pod hałdy pokopalniane, a także mniejsza dzienna opłata targowa przy sprzedaży z ręki, kosza lub wiadra – to najważniejsze zmiany w stawkach podatków lub opłat lokalnych na 2017 r.     

Rada Miasta Częstochowy przyjęła nowe stawki na ostatniej sesji. Stawki te uwzględniają potrzebę kontynuowania miejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości, wychodząc naprzeciw m.in. postulatom firm transportowych.

Podatek od środków transportowych

Znacznie obniżone zostały wszystkie stawki podatkowe w obszarze transportu. Przykładowo dla samochodu dwuosiowego ciężarowego o masie całkowitej powyżej 29 ton stawka zostaje obniżona o ponad połowę –  z 2780 zł  na 1140 zł, a dla trzyosiowego ciągnika z naczepą lub przyczepą o masie zespołu pojazdów od 36 do 40 ton stawka spadnie z 2 770 do 1540 zł.

Uwzględniając wpływ pojazdów na środowisko, z 10% aż do 50% zwiększona zostanie w 2017 r. ulga dla pojazdów lub zespołów pojazdów ciężarowych posiadających certyfikat czystości spalin Euro 5 i Euro 6.

Miasto planuje uzyskać z tytułu podatku od środków transportowych w 2017 r. dochody w wysokości 4 mln 330 tys. zł.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości w większości przedmiotów opodatkowania pozostaną na poziomie obowiązującym w tym roku. Biorąc jednak pod uwagę wnioski mieszkańców posiadających grunty klasyfikowane jako Tr (tereny różne) oraz Ba (tereny przemysłowe), na których zlokalizowane są hałdy pokopalniane, określono nową stawkę dla gruntów pod byłymi hałdami (z wyjątkiem tych zajętych pod działalność gospodarczą) – na 0,10 zł za 1 m kw. (dotychczas mieszkańcy płacili według stawki od tzw. gruntów pozostałych 0,47 zł za 1 m kw., czyli obniżka wynosi 78,7%). Grunty pod hałdami, zasypane urobkiem z funkcjonujących niegdyś kopalni rud żelaza, w zdecydowanej większości nie nadają się do użytku gospodarczego.  

Mając na uwadze tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej obniżono także stawkę podatkową dla budynków lub ich części związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej – z kwoty 22,86 zł w 2016 r. do kwoty 21,69 zł za 1 m kw. w 2017 r., (stawka mniejsza o 5,1%).

Stawka dla budynków pozostałych przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału została utrzymana na poziomie 0,71 zł za 1 m2 (o 96,7% mniej niż maksymalna stawka ministerialna wynosząca 7,62 zł).

Planowane w 2017 r. dochody Miasta Częstochowy z podatku od nieruchomości to 130 mln zł.

Opłaty lokalne

Stawki opłaty targowej w 2017 r. zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, z wyjątkiem sprzedaży z ręki, kosza, wiadra i słoika. W tym przypadku stawka dzienna opłaty został obniżona – w ramach autopoprawki prezydenta – z 8 na 5 zł. Szacowany na 2017 r. dochód budżetu miasta z opłaty targowej to 600 tys. zł.

Tak jak w roku 2016, w przyszłym roku  posiadacze psów nie będą musieli uiszczać z tego tytułu żadnych opłat na rzecz miasta. Prezydent nie zaproponował powrotu do tej opłaty, nie wnioskowali także o to radni, więc opłata od posiadania psa, której wprowadzenie jest fakultatywne, nie będzie w Częstochowie obowiązywać w kolejnym roku.   

Źródło: Urząd Miasta Częstochowy