Stypendia artystyczne dla młodych

stypendia_artystyczne

Jeszcze tylko do środy, 15 kwietnia można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy.

Środki finansowe na stypendia przeznaczone są dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli).

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym w celu stworzenia warunków nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz inspirowania do podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

1) literatura,

2) muzyka,

3) sztuki plastyczne,

4) teatr,

5) film,

6) taniec,

7) upowszechnianie kultury,

8) ochrona dóbr kultury,

9) opieka nad zabytkami.

Wnioski o stypendia mogą składać:

– osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,

– artystycznie uzdolniona młodzież,

– działacze i animatorzy kultury.

Do wniosku należy dołączyć:

– potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp),

– w przypadku projektów wydawniczych – całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami,

– opinię opiekuna artystycznego – w przypadku uczniów i studentów,

– dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi. Dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.

Informacje o stypendiach można uzyskać w Referacie Kultury, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60.