Szkolenie sędziów koordynatorów ds. mediacji

Rozpoczęło się organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości coroczne szkolenie dla sędziów koordynatorów ds. mediacji z 47 sądów okręgowych. – Stale poszukujemy przestrzeni dla rozwoju mediacji w Polsce – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

– Podejmujemy działania mające upowszechniać wiedzę o mediacji, zachęcamy do korzystania z niej. Staramy się, aby była pierwszym wyborem, gdy między stronami pojawia się konflikt. By ułatwić dostęp do procedur mediacyjnych i usprawnić jej przebieg, tworzymy nowoczesny centralny rejestr mediatorów – dodał wiceminister, witając sędziów biorących udział w spotkaniu.

Podczas szkolenia omówione zostaną działania w ramach projektu obejmującego upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, podniesienie kompetencji mediatorów i utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów. Tematem będą zwłaszcza propozycje zmian legislacyjnych.

Uczestnicy mają okazję wymiany doświadczeń w kierowaniu spraw do mediacji i współpracy z mediatorami. Sędziowie dowiedzą się m.in. o działaniach związanych z zapewnieniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.

Spotkania z sędziami koordynatorami to także czas na podsumowanie działań podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz planowania aktywności na kolejny rok.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości