Uwaga Konkurs Plastyczny: „Wiosna na wsi, wiosna w mieście”

ert54f

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest redakcja tygodnika „czestochowskie24.pl”.

2. Konkurs rozpoczyna się 23 marca i potrwa do 22 kwietnia 2015 roku.

3. Tematem konkursu jest wiosna w mieście i na wsi widziana oczami najmłodszych.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci do 10 roku życia.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie (osobiste lub drogą pocztową) podpisanej pracy plastycznej do 22 kwietnia 2015 roku w siedzibie Fundacji Dobra Fala (Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44).

6. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką i dowolnymi środkami plastycznymi. Format pracy powinien być nie większy niż A3.

7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie przez uczestnika konkursu.

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu. Prace niepodpisane, anonimowe, nie będą zakwalifikowane do konkursu. Do pracy należy dołączyć podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka………….dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu w tygodniku „czestochowskie24.pl” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

10. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do podawania danych – wyników konkursów w celach popularyzatorskich. Wyniki konkursu:

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 10 laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac:

Zgodność z tematyką

Estetyka pracy

Oryginalność

Wykorzystane materiały

3. Nagrodami w konkursie są zabawki.

12. Zwycięzcy zostaną o nagrodzie poinformowani telefonicznie. Prace plastyczne wraz z wizerunkiem dziecka ukażą się w tygodniku „czestochowskie24.pl”.

13. Organizator jest stroną rozstrzygającą wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem.

14. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail:

redakcja@czestochowskie24.pl. W tytule wiadomości: Konkurs Plastyczny „Wiosna na wsi, wiosna w mieście”.