VII edycja Konkursu „Prawda i kłamstwo i Katyniu”

DSCF3170

Trwa VII Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literackim „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów. W ciągu jego sześciu edycji zgłoszono 1571 prac z całego województwa śląskiego. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) zostaną nagrodzeni wyjazdami studyjnymi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 14 marca 2016 r. na adres: Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, Al. NMP 24/11, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 313 31 40.
Rozstrzygnięcie planowane jest na 15 kwietnia 2016 r.

Zasady Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z dwóch etapów:
I etap: szkolny – Szkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciel języka polskiego i nauczyciel historii, ocenia prace uczniów i kwalifikuje do II etapu (wojewódzkiego) Konkursu maksymalnie 3 prace. Komisja sporządza protokół według załączonego wzoru (załącznik Nr 1) i przesyła wraz z wyróżnionymi pracami do Organizatora Konkursu.
II etap: wojewódzki – powołana przez Organizatora Konkursu Komisja, składająca się z polonistów i historyków ocenia prace i przyznaje wyróżnienia.
2. Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie jego pracy i jej ewentualne opublikowanie.
3. Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu.
4. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony prawidłowo i czytelnie (załącznik Nr 2).
5. Nadesłane prace nie będą zwracane.

Forma pracy
1. Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie. Objętość pracy: do 5 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie).
2. Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego wraz z kopią umieszczoną na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD) oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym powinny być przesłane na adres podany
w dalszej części regulaminu. Każda z prac wraz z płytą CD powinna być umieszczona
w osobnej koszulce foliowej. Nie należy przesyłać prac pocztą elektroniczną.
3. Praca powinna zawierać notkę biograficzną o autorze pracy, dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych.
4. Praca, podpisana imieniem i nazwiskiem autora, powinna również zawierać adres
do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
5. Praca powinna być oryginalna – wcześniej nigdzie nie wykorzystywana.

Temat Konkursu
Myśl przewodnia Konkursu brzmi: „Prawda i kłamstwo o Katyniu”.

Załączniki: