Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku

zus

Od 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona podwyżki emerytur i rent. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.
Zasady waloryzacji świadczeń.
Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:
36 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
27 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
18 zł – w przypadku emerytury częściowej.
Nowa kwota bazowa.
Od 1 marca 2015 r. kwota bazowa wynosi 3 308,33 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek:
zgłoszony po dniu 28 lutego 2015 r. lub zgłoszony przed dniem 1 marca 2015 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu 28 lutego 2015 r.
Najniższe emerytury i renty.
Od dnia 1 marca 2015 r. kwoty najniższych świadczeń wyniosą:
– najniższa emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna – 880,45 zł,
– najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 675,13 zł,
– najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1056,54 zł,
– najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 810, 16 zł.

Kwoty dodatków do emerytur i rent.
Waloryzacji będą podlegały również wszystkie dodatki. Wzrosną one o 0,68 %. Od 1 marca będą one wynosiły:
dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie – 208,17 zł.
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy samodzielnej egzystencji – 312,25 zł.
dodatek dla sieroty zupełnej – 391,26 zł
dodatek kombatancki – 208,17 zł.