Weź udział w konkursie „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

katyn-720x540

Jeszcze tylko do 27 lutego można przesyłać prace w ramach VI Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest m.in. kształtowanie świadomości narodowej młodzieży, a także zachęcenie młodych ludzi do samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów historycznych.
– To bardzo ważne dla młodych ludzi, aby mieli poczucie, z jakiego narodu wyrastają i jakiego są nasze korzenie historyczne. Bo tylko ten jest w stanie rozwinąć skrzydła w przyszłości, który zna swoją przeszłość. (…) Młodzi ludzie są zainteresowani poznawaniem historii, odkrywaniem historii i ciągle chcą wiedzieć, i pokazują swoim przykładem, że prawda jest ciekawa i tylko prawda nas wyzwoli – zaznacza poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, która jest organizatorem konkursu.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) zostaną nagrodzeni wyjazdami studyjnymi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowanymi przez Europoseł Jadwigę Wiśniewską, a finaliści otrzymają nagrody rzeczowe. Konkurs jest również szansą na debiut literacki, ponieważ najlepsze prace zostaną wydane w okolicznościowej publikacji. Rozstrzygnięcie planowane jest na 27 marca 2015 r.

Zasady Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z dwóch etapów:
I etap: szkolny – Szkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciel języka polskiego i nauczyciel historii, ocenia prace uczniów i kwalifikuje do II etapu (wojewódzkiego) Konkursu maksymalnie 3 prace. Komisja sporządza protokół według załączonego wzoru (załącznik Nr 1) i przesyła wraz z wyróżnionymi pracami do Organizatora Konkursu.
II etap: wojewódzki – powołana przez Organizatora Konkursu Komisja, składająca się z polonistów i historyków ocenia prace i przyznaje wyróżnienia.
2. Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie jego pracy i jej ewentualne opublikowanie.
3. Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu.
4. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony prawidłowo i czytelnie (załącznik Nr 2).
5. Nadesłane prace nie będą zwracane.

Forma pracy
1. Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie. Objętość pracy: do 5 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie).
2. Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego wraz z kopią umieszczoną na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD) oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym powinny być przesłane na adres podany
w dalszej części regulaminu. Każda z prac wraz z płytą CD powinna być umieszczona
w osobnej koszulce foliowej. Nie należy przesyłać prac pocztą elektroniczną.
3. Praca powinna zawierać notkę biograficzną o autorze pracy, dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych.
4. Praca, podpisana imieniem i nazwiskiem autora, powinna również zawierać adres
do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
5. Praca powinna być oryginalna – wcześniej nigdzie nie wykorzystywana.

Temat Konkursu
Myśl przewodnia Konkursu brzmi: „Prawda i kłamstwo o Katyniu”.