Wsparcie działkowców

źródło fot.: www.gov.pl

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące zwierzęta.
Na realizację projektu z Funduszy Europejskich przeznaczonych zostało 50 mln zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców.

Znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych
– Rodzinne Ogrody Działkowe wzbogacają tereny zielone w miastach i miasteczkach, są ważnym hobby, stanowią źródło satysfakcji i radości wielu milionów Polaków, także tych będących na emeryturze – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.
Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę, że chociaż uprawa warzyw i owoców na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest rolnictwem konwencjonalnym, to jest również produkcją żywności i to żywności wysokiej jakości.
– Cieszę się, że podlegająca mojemu resortowi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie czynnie uczestniczyć w tej wyjątkowej inicjatywie. Jestem przekonany, że jej wieloletnie doświadczenie w dysponowaniu funduszami europejskimi zapewni sukces inicjowanemu dziś przedsięwzięciu – dodał wicepremier.

Współpraca resortów
W realizację projektu zaangażowane są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
– Mamy świadomość, jak ważną rolę w miastach pełnią rodzinne ogrody działkowe. To miejsca, gdzie można wypoczywać, obcować z przyrodą, ale przede wszystkim to zielone płuca miast. ROD mają bezpośredni wpływ na ekosystemy miejskie – przewietrzanie czy ograniczenie spływu wód opadowych. Dlatego o te tereny musimy dbać w sposób szczególny – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.
– Blisko 5 tysięcy rodzinnych ogródków działkowych to nie tylko 125 lat tradycji, ale także blisko 44 tysiące ha powierzchni biologicznie czynnej, nieoceniony rezerwuar fauny i flory oraz sposób na aktywny, międzypokoleniowy, wypoczynek około 4 milionów Polaków – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Podpisanie porozumienia
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska i prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przemysław Ligenza podpisali porozumienie o współpracy.

Przeznaczenie środków
Działkowcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do działań zwiększających powierzchnię zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza. Wsparciem objęte będą również działania poprawiające stan zieleni oraz warunki jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym, a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska.
Fundusze Europejskie pozwolą również na realizację małej infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej oraz o charakterze prozdrowotnym i prospołecznym. Wszystkie działania w ramach projektu wpisują się w osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest ochrona miejskiego środowiska oraz adaptacja do zmian klimatu.

źródło: www.gov.pl