Wydarzenie muzealne roku 2016

Można zgłaszać kandydatury do nagrody Marszałka Województwa Śląskiego. Ustanowiona w 2006 roku nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Nagrody przyznawane mogą być w kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne) oraz dokonania z zakresu konserwacji. W 2017 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40 000 zł. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody. Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 19 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice. Do wniosku należy dołączyć krótką (1-3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów) – nie dotyczy kategorii publikacje książkowe.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego