XXIV Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”


pttk

Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zapraszają do wzięcia udziału w XXIV Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego oraz:
a) pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju, poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek,
b) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,
c) rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny,
d) nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych,
e) kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych,
f) integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
g) wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny,
h) zapobieganie, poprzez udział w konkursie, patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży,
i) budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem.
Podstawą udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej, w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną. Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.
Praca konkursowa może powstać w ramach projektu uczniowskiego, przygotowanego np. w czasie zajęć z edukacji regionalnej.
Przykładowy zakres tematyczny prac:
a/. Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska,
b/. Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje,
c/. Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci,
d/. Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju.
e/. Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo – turystyczne,
f/. Moja szkoła, historia i tradycje SKKT-PTTK w mojej szkole,
g/. Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie,
h/. Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.
i/. aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.
Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz multimedialnej w następujących typach szkół: szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe). W kategorii zespołowej mogą brać udział grupy składające się z 2-4 osób.
Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Prace multimedialne powinny trwać maksymalnie 15 minut.
Przez prace multimedialne rozumie się: filmy, prezentacje na CD, strony www – niebędące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przesłane. Autor zobowiązany jest podać nazwę i numer wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.
Prace konkursowe we wszystkich kategoriach należy składać w terminie do 20.02.2017 r. do godz. 18.00 do biura Regionalnego Oddziału PTTK al. NMP 39/41 w godz. 13.00 – 18.00 (poniedziałek do piątku) tel. 0-34 324 21 20.
Szczegóły konkursu i regulamin na stronie PTTK.