„Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską”- ostatni dzień przyjmowania prac!

dajmiczas

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu – Częstochowa 2015″ Stowarzyszenie “Daj mi czas”, Radio FIAT oraz redakcja Czestochowskie24.pl zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
pt. „Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską”
zorganizowany z okazji „Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu” – 2 kwiecień

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską”
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas”
3. Współorganizatorem jest  Radio FIAT i czestochowskie24.pl
4. Sponsorzy: Radio FIAT, Aleksandra Mieczyńska redaktor naczelna Czestochowskie24.pl, Stowarzyszenie „Daj mi czas”

5. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie www.dajmiczas.pl
i www.czestochowskie24.pl oraz zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną.
6. Konkurs rozpoczyna się od 1 marca 2015 r.
§ 2
Cele Konkursu
Celem konkursu  jest:
1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz literackich wśród dzieci i młodzieży, poznanie zagadnień związanych z autyzmem.
2. Nauka wyrażania swoich przemyśleń i odczuć w różny sposób.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę przedsięwzięcia.
§ 3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół  podstawowych i gimnazjum
3. W konkursie przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za nadesłane prace plastyczne.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
5. Prace powinny być wykonane w dowolnych  technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika (wskazane wykorzystanie kilku technik plastycznych) itp.
6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie min. A3.
7. Prace mogą być wykonane na zajęciach w placówkach oświatowych, wychowawczych, a także indywidualnie.
8. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Telefon kontaktowy
Nazwa Instytucji, adres
Imię, nazwisko opiekuna
1. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik numer 1 Regulaminu) oraz wymagane oświadczenia. Wzory wymaganych oświadczeń zostaną dołączone w formie załącznika do regulaminu i przesłane do szkół. Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej!
2. Prace mogą składać: rodzice uczniów, nauczyciele bądź sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 rok życia.
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).
5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

§ 4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 1 kwietnia 2015 r., bezpośrednio w siedzibie organizacji bądź na adres::
Stowarzyszenie „Daj mi czas”
Ul. Legionów 58
42-200 Częstochowa
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
pt. „Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską”
Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu pod numerem tel. 514 871371
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania prac w przypadku ich niewystarczającej ilości. W związku z tym wydłużeniu ulegnie termin rozwiązania konkursu.
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
dr Jakub Jakubowski –  Katedra Malarstwa AJD im. J. Długosza w Częstochowie
Jacek Łydżba – Artysta Malarz
Ks. Piotr Zaborski – dyrektor Radia Fiat
Aleksandra Mieczyńska – redaktor naczelna Czestochowskie24.pl
Mariusz Woźniak – nauczyciel plastyki ZSS Nr 23 w Częstochowie
Beata Brodowicz- Szymanek – nauczyciel plastyki ZSS Nr 23 w Częstochowie
3. Jury pod uwagę weźmie:
umiejętność doboru tematu pracy,
jakość wykonania,
oryginalność.
1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.dajmiczas.pl oraz www.zss23.edu.pl
i www.czestochowskie24.pl
2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo w terminie do 10.04.2015 r.
3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie ul. Legionów 58. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15.04.2015 r. w Częstochowie,
Plac Biegańskiego godz. 19.30,  podczas trwania akcji – „Zapal się na niebiesko dla autyzmu – Częstochowa 2015” przed występem gwiazdy wieczoru Donatan i Cleo.

§ 6
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia. Zwycięzca zaprezentuje się również na antenie Radia FIAT, nagrodzone prace będą wydrukowane w wydaniu papierowym i internetowym w czestochowskie24.pl
2. Pozostali uczestniczy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Dla opiekunów, nauczycieli organizatorzy przewidzieli drobne upominki i dyplomy.
§ 7
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.
7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie.
8. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia i współorganizatorów.