Zgłoś kandydatów do Nagrody im. Doktora Władysława Biegańskiego

nagroda

Do 13 lutego można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji Nagród im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.
Nagrody są przyznawane za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.
Przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się następujące kryteria:
– pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami,
– postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
– stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia,
– umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym,
– profesjonalizm,
– działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego,
– osiągnięcia na polu naukowym.

Kandydaci mogą składać wnioski w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3. Formularz do pobrania na stronie www.czestochowa.pl.
– drogą pocztową na ten adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta).
– w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.
W przypadku organizacji pozarządowych do wniosku należy dołączyć stosowny dokument (uchwała lub upoważnienie, wyciąg z KRS-u) upoważniający do reprezentowania danego podmiotu.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.