List pasterski abp. Wacława Depo przed pielgrzymką Franciszka na Jasną Górę

abp Waclaw Depo

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!

Z nieukrywaną radością i wdzięcznością przyjęliśmy decyzję Ojca Świętego Franciszka, że 28 lipca 2016 r. pragnie stanąć na osobistej modlitwie wobec Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, aby później, na Jasnogórskim Szczycie, sprawować Najświętszą Eucharystię. Ta celebracja będzie „narodowym dziękczynieniem za 1050 lecie Chrztu Polski”, pod przewodnictwem 265 Następcy Świętego Piotra. Jest to wielki dar, ale i zobowiązanie, aby wraz z całym Kościołem w Polsce i Rodakami spoza granic Ojczyzny – razem z Ojcem Świętym Franciszkiem – wyznać wiarę w Chrystusa, Syna Bożego zrodzonego z Maryi Dziewicy.

Zostaliśmy bowiem wezwani, aby za przykładem naszych ojców i matek potwierdzić Przymierze Boga zawarte z Narodem przeszło 1050 lat temu. Bóg jest zawsze wierny. Jego Przymierze nie jest przejściowe, jest trwałe. Wszystkie zaś sakramenty następujące po Chrzcie są – według planu Boga – pogłębieniem więzi z Chrystusem i prowadzą do dojrzałości w wierze. Z woli samego Chrystusa wiernym Świadkiem tego Przymierza jest Najświętsza Maryja Panna, nasza Matka i Królowa, a także „Przedziwna Pomoc i Obrona” w dziejach Narodu polskiego.

Potrzeba więc naszej obecności na Jasnej Górze i udziału w dziękczynieniu z Papieżem Franciszkiem 28 lipca 2016 r. Dlatego gorąco zapraszam wszystkich wiernych naszej Archidiecezji: rodziny, księży, osoby życia konsekrowanego, członków ruchów i stowarzyszeń, osoby samotne do pielgrzymowania w tym dniu na Jasną Górę. Ufamy, że Piotr naszych czasów swoim słowem i błogosławieństwem wyjedna nam łaskę wzmocnienia wiary i świadectwa życia chrześcijańskiego, bogatego w uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.

U źródeł biblijnych

Czytany dzisiaj fragment z Księgi Powtórzonego Prawa chce nam uświadomić, że „posłuszeństwo woli Bożej jest możliwe, nie tylko z wewnętrznego impulsu, który pochodzi od Stwórcy, ale także dlatego, że nakazy Boże nie wykraczają poza ludzkie możliwości i nie są poza ludzkim zasięgiem”. Mówiąc najkrócej: Słowo Boże i Jego prawo jest dostępne, a stosując je wchodzimy na drogę życia.

W drugim czytaniu usłyszeliśmy pouczenie Świętego Pawła, który – pisząc do Kolosan – podkreśla, że Jezus zajmuje w świecie stworzonym i w życiu ludzi miejsce centralne i uniwersalne. W Nim wszystko otrzymuje życie i istnienie. On jest Głową Kościoła, a przez Niego mamy zbawienie i życie z Bogiem. W tej historii zbawienia jest obecny każdy człowiek, który przez wiarę jednoczy się z Bogiem. Warto w tym miejscu przywołać nauczanie Papieża Franciszka, który w encyklice „Światło wiary” zaznacza: „Gdy człowiek myśli, że znajdzie siebie samego, oddalając się od Boga, jego egzystencja okazuje się porażką. Wówczas – ostrzega Papież – człowiek traci swoje miejsce we wszechświecie, gubi się w naturze, rezygnując z własnej odpowiedzialności moralnej, albo rości sobie prawo do bycia absolutnym władcą, przypisując sobie władzę manipulacji bez ograniczeń”.

Wchodząc zaś w światło Ewangelii według Świętego Łukasza – dostrzegamy spotkanie Jezusa z uczonym w Prawie, który wystawiając Jezusa na próbę, postawił bardzo ważne pytanie: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Zarówno w odpowiedzi ewangelicznej, jak i z Księgi Powtórzonego Prawa droga do pełni życia wiecznego z Bogiem wiedzie poprzez zachowanie przykazania opierającego się na dwóch filarach: miłości Boga i miłości bliźniego. Przywołując przypowieść o dobrym Samarytaninie, Jezus uczy powiązania wiary z miłością miłosierną, dźwigającą człowieka w jego słabościach i potrzebach: „Idź i ty czyń podobnie”(Łk 10, 37). To czyń, a będziesz żył.

Zobowiązania wierności łasce Chrztu

W kontekście przeżywanej rocznicy Chrztu Polski, przywołuję słowa Świętego Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa”.

Bez takiego zrozumienia i spojrzenia w głąb naszych sumień, zarówno rocznica Chrztu, jak i Rok Miłosierdzia, czy pielgrzymka Ojca Świętego, będą utraconą łaską i nie odczujemy ich wartości. Jest to bowiem treść Boska i ludzka zarazem. Dlatego też proszę Was, Drodzy Bracia i Siostry, o głębokiego ducha modlitwy. A w sposób szczególny zachęcam do udziału w Nowennie poprzedzającej spotkanie z Ojcem Świętym. Będą to nocne czuwania modlitewne na Jasnej Górze, które rozpoczną się dnia 18 lipca, a trwać będą do 26 lipca br. Każde czuwanie modlitewne rozpocznie się Apelem Jasnogórskim, a zakończy Eucharystią o godz. 24.00.

Potrzeba nam odnowionej świadomości, że Bóg jest z nami. Droga i cenna jest też dla nas przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła. Chcemy ją również wyrażać na zewnątrz poprzez, między innymi, dekorację naszych kościołów, kaplic, krzyży przydrożnych, naszych domów i ulic. O zaangażowanie się na tym odcinku, na czas pielgrzymki papieskiej, bardzo proszę.

Już dzisiaj dziękuję Czcigodnym Kapłanom, Osobom Życia Konsekrowanego na czele z Konwentem Jasnogórskim za duchową stronę i wszelkie wymiary organizacyjnych przygotowań. Dziękuję Księżom Dziekanom, Proboszczom za przygotowanie wyjazdów autokarowych i pociągowych na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wyrażam wdzięczność wszystkim Księżom za podjęcie różnorodnych zadań, a szczególnie zabezpieczenie udzielenia Komunii Świętej wiernym, którzy jak ufamy, zgromadzą się na placu Jasnogórskim, w parkach przy błoniach, w III Alei NMP, a także na placu Biegańskiego w liczbie około pół miliona osób. Wszystkie te miejsca będą nagłośnione i wyposażone w telebimy.

Dziękuję również za ochotną gorliwość wyrażającą się w przyjęciu młodzieży świata w naszych domach rodzinnych, w parafiach, dekanatach i regionach duszpasterskich Archidiecezji podczas Światowych Dni Młodzieży, w ramach Dni w Diecezjach od 20 do 25 lipca 2016 r. Szczególnym świadectwem wiary młodego pokolenia będzie Dzień Jedności, w dniu 23 lipca br. na Jasnej Górze. Przed Wizerunkiem Matki Jasnogórskiej pragniemy zawierzyć wszystko, co składa się na nasze życie i przyszłość, bo „tam gdzie Chrzest, tam nadzieja nowego życia z Chrystusem i w Chrystusie”.

Jasna Góra tak, jak przed 25 laty, podczas VI Światowych Dni Młodzieży, stanie się znów Górą „otrzymania wolności dzieci Bożych” i Górą Zwycięstwa. Ufam, że Maryja będzie dla nas wszystkich „Znakiem niezawodnej nadziei”. Dlatego jeszcze raz gorąco zapraszam Duchowieństwo, Osoby Życia Konsekrowanego, wszystkich Częstochowian, Wiernych z naszej Archidiecezji, Pielgrzymów z Polski i z zagranicy do współuczestnictwa w naszym dziękczynieniu.

Na trud dalszych przygotowań i wszystkie drogi zawierzenia,
z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa

(-) + Wacław Depo
Arcybiskup Metropolita Częstochowski
Kuria Metropolitalna Częstochowa
8 lipca 2016 r. w Częstochowie