Protest abp.Depo w sprawie emisji spotu „Najbliżsi obcy”

abp-Depo

Abp Wacław Depo przewodniczący Rady KEP ds. Środków Masowego Przekazu wystosował list do Jana Dworaka, przewodniczącego KRRiTV w sprawie emisji w telewizji publicznej spotu „Najbliżsi obcy” promującego homoseksualizm. Abp zauważa że spot narusza przepisy prawa polskiego, emitowanie go w telewizji publicznej osłabia pozycję małżeństwa i rodziny, których ochronę gwarantuje Konstytucja RP, a treści zawarte w spocie są naruszeniem ustawy o radiofonii i telewizji. Stanowi ona, że „audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości związany z małżeństwem i rodziną”.

Abp Wacław Depo w liście do Jana Dworaka rozróżnia pomiędzy znaczeniem słów „tolerancja” a „promocja”, wskazując, że w wypadku spotu nie dotyczy on tolerancji a promocji homoseksualizmu i związków homoseksualnych. Przewodniczący Rady Episkopatu Polski zwraca uwagę na łamanie przez TVP szeregu norm prawnych obowiązujących w Polsce.

Emisja spotu rozpoczęła się ubiegłym tygodniu na antenach TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP Kultura oraz TVP Historia. Jest ona finansowana z pieniędzy przeznaczonych na realizację misji publicznej TVP, pochodzących z abonamentu.

Tekst dokumentu:

List Przewodniczącego Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu ws. emisji spotu „Najbliżsi obcy”

Warszawa, 31.10.2014 r.

Szanowny Pan Jan Dworak
Przewodniczący KRRiTV
Skw. kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

W związku z rozpoczęciem emisji w TVP spotu „Najbliżsi obcy” Rada KEP ds. Środków Społecznego Przekazu wnosi protest przeciw jego propagowaniu, uważając je za niezgodne z prawem. Emitowanie w telewizji publicznej spotu, promującego związki homoseksualne, osłabia bowiem pozycję małżeństwa i rodziny, których ochronę gwarantuje Konstytucja RP. Ponadto treści zawarte w spocie stanowią naruszenie ustawy o radiofonii i telewizji, która stanowi, iż istnieje obowiązek poszanowania przekonań religijnych odbiorców, zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości. Zgodnie z tą ustawą programy i inne usługi powinny respektować chrześcijański system wartości oraz służyć umacnianiu rodziny. Emisja spotu promującego homoseksualizm narusza zatem przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

1. Art.   18  Konstytucji   RP:   „Małżeństwo jako  związek  kobiety  i   mężczyzny,   rodzina, macierzyństwo  i  rodzicielstwo znajdują się  pod  ochroną i  opieką Rzeczypospolitej Polskiej”;
2. Ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji:
– art. 18 pkt 1: „Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych
z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością
i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do
nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość;
– art.18 pkt 2: Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne
odbiorców,   a  zwłaszcza  chrześcijański  system  wartości  związany  z  małżeństwem i rodziną;
– art. 21 pkt ustęp 6 i 7 : Programy i inne usługi [powinny] 6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; 7) służyć umacnianiu rodziny;

Kampania na antenach TVP nie spełnia też wymogów kampanii społecznej, której stanowi:
3. Załącznik do Uchwały Nr 227/2012 Zarządu Spółki TVP S.A. z 25 kwietnia 2012 roku, § 2   pkt  4, który mówi:   „Kampania  społeczna   [to]   przekaz,   którego   celem  jest propagowanie    społecznie    użytecznych    działań    organizacji   pożytku    publicznego prowadzonych w ramach działalności nieodpłatnej w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy” [czyli ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz.1536, z późn. zm.), której art. 4  nie wylicza enumeratywnie związków homoseksualnych wśród zadań publicznych].

Rada KEP ds. Środków Społecznego Przekazu zwraca też uwagę, że należy rozróżniać między tolerancją a promocją – w wypadku ww. spotu mamy do czynienia z promocją homoseksualizmu i związków homoseksualnych.

 Z poważaniem
+ Wacław Depo
Przewodniczący Rady KEP
ds. Środków Społecznego Przekazu

za: Episkopat.pl