SŁOWO PASTERSKIE Z RACJI 80-LECIA URODZIN ARCYBISKUPA SENIORA STANISŁAWA NOWAKA

abp senior
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Jezusie Jedynym Odkupicielu człowieka!

„Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17), a dzisiaj do nas docierają w Kościele przez posługę pasterzy. Każdy Pasterz, jak uczył nas św. Jan Paweł II jest „żywym i przejrzystym obrazem Chrystusa Kapłana, Pasterza, Oblubieńca, Głowy i Sługi, Kościoła”. (por Adhortacja „Pastores dabo vobis” nr 12, 22, 42).

W roku 90-lecia powstania naszego Częstochowskiego Kościoła uświadamiamy sobie ogrom łask, które docierały i docierają wciąż do nas przez posługę kolejnych biskupów częstochowskich i setek współpracujących z nimi kapłanów. Istnieje jednak wyjątkowa okazja ku temu, by uświadomić sobie wszystkie te dobra, które otrzymaliśmy przez posługę arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka. Bowiem 11 lipca br. nasz Dostojny Arcypasterz świętuje 80. rocznicę urodzin.

Dziękujemy więc Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu przez Jasnogórską Matkę Kościoła – Patronkę naszej archidiecezji i metropolii, za to co Bóg zdziałał pośród nas przez jego długoletnią wierną i pełną oddania Bogu i Kościołowi służbę. Na dziewięćdziesiąt lat istnienia diecezji jedna trzecia przypada na posługę arcybiskupa Stanisława, który przewodził wspólnocie archidiecezji w latach 1984-2011, a i obecnie nie szczędzi sił w pomnażaniu jej duchowego dobra. Dał się nam wszystkim poznać jako niestrudzony Siewca Słowa Bożego, szafarz świętych sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, Bierzmowania i Kapłaństwa. Był nam przewodnikiem na drogach wiary w końcowych latach zmagań z systemem totalitarnym i budowania nowej rzeczywistości społecznej. Inicjował działalność wielu parafii. Jest żarliwym czcicielem Tajemnicy Miłosierdzia, Chrystusowego Krzyża i stojącej pod nim, wiernej aż do końca Maryi. Założył wiele sanktuariówi rozszerzał w nich kult Jezusa, naszego Zbawiciela i Jego Matki. Swoim ojcowskim sercem otaczał kapłanów i alumnów. Uczy nas szczególnej miłości do Kościoła i Ojca świętego, którego kilkakrotnie przyjmował podczas pielgrzymek do Ojczyzny.

Nie sposób ogarnąć bogactwa posługi pasterskiej arcybiskupa Stanisława. Dlatego też uwielbiamy Boga za wszystko, co tylko Jemu jest wiadome, jako dzieło Jego łaski w nas i pośród nas. Dziękujemy za wstawiennictwem Maryi za Jego wierne trwanie pod Krzyżem Chrystusa, zarówno w tajemnicy Kościoła jak i każdego człowieka.

Niech Bóg pomnaża, jego siły, wspiera go w dalszej posłudze i pozwoli mu cieszyć się jej owocami.
Jednocześnie wiedząc jak droga Mu jest sprawa naszego Seminarium i nowych powołań kapłańskich, prosimy aby Bóg patrząc na gorliwą posługę naszych Pasterzy w ciągu upływającego 90-lecia naszej diecezjalnej historii, obdarzył nasz Kościół licznymi i wiernymi powołaniami kapłańskimi. Niech Matka Najświętsza wyprosi nam tę łaskę, by częstochowskie Seminarium było pełne młodych serc gotowych formować się do kapłaństwa na miarę XXI wieku i czas nowej ewangelizacji.

Składając wraz z wami najserdeczniejsze życzenia Księdzu Arcybiskupowi, zanoszę serdeczną modlitwę w Jego intencji i o taką modlitwę proszę Was wszystkich.
Na czas wakacji z serca błogosławię

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!
(-) + Wacław Depo
Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 30 czerwca 2015 r.

Kuria Metropolitalna Częstochowa, 30 czerwca 2015 r.
w Częstochowie
L.dz. 1112/K/2015
Z a r z ą d z e n i e
Słowo pasterskie z racji 80-lecia urodzin Arcybiskupa Seniora Stanisława Nowaka należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 5 lipca br.

(-) + Antoni Długosz
Wikariusz Generalny