Stanowisko Rady ds. Rodziny ws. Konwencji Rady Europy

Episkopat.pl_Informacje_KEP_Stanowisko_Rady_ds._Rodziny_ws._Konwencji_Rady_Europy_-_2015-02-06_11.12.26

Przed zbliżającym się posiedzeniem komisji sejmowych na temat Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Rada KEP ds. Rodziny przypomina swoje stanowisko w tej kwestii. Wyraża poparcie dla społecznej inicjatywy o publiczne wysłuchanie ws. konwencji. „Jest to głęboko uzasadnione, gdyż w Polsce zdecydowanie brak pełnej informacji na temat zmian prawnych oraz kulturowo-cywilizacyjnych, które konwencja wymusza” – pisze przewodniczący Rady bp Jan Wątroba. Konwencja „nie jest skoncentrowana na przeciwdziałaniu przemocy, jak sugeruje jej tytuł, ale na wprowadzeniu ideologicznej rewolucji kulturowej”. Chodzi o redefinicję pojęcia płci jako zmiennego zjawiska społecznego, a nie biologicznego, oraz obarczanie odpowiedzialnością za przemoc podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina – czytamy o tym w oświadczeniu Rady ds. Rodziny KEP wydanym 2 października 2014 roku. 4 lutego, w związku ze zbliżającym się posiedzeniem połączonych komisji sejmowych na temat konwencji, bp Jan Wątroba przypomina stanowisko Rady w tej sprawie. Rada KEP ds. Rodziny podkreśla, że obecna treść konwencji nie może być akceptowana. – W zakresie przeciwdziałania przemocy konwencja nie dodaje – jak czytamy w oświadczeniu – żadnych nowych rozwiązań do już istniejących w polskim prawie i praktyce społecznej. Ponadto w swej treści pomija autentyczne problemy, jakie sprzyjają przemocy we wzajemnych relacjach międzyludzkich – zjawisko przemocy i pornografii w mediach, kwestię nadużywania alkoholu czy narkotyków.

Decyzja posłów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO jest sygnałem, że nie jest dla nich priorytetem dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski.

Oświadczenie Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podkreśla raz jeszcze, że przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Jednak Konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Wiąże natomiast zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi.

Konferencja Episkopatu raz jeszcze przypomina, że Konwencja ogranicza suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej komitetowi tzw. ekspertów (GREVIO), który będzie określał, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz rozliczać nasz kraj z opieszałości w zmianie wciąż jeszcze obecnego tradycyjnego modelu społeczeństwa.

Ks. dr hab. Józef Kloch
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 6.02.2015 r.