Pieniądze na odnowę zabytków

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej

Czytaj dalej