X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zaprasza do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ph. „Cena miłości ojczyzny”. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla wszystkich, którzy ukończyli 15 lat.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 wiersze, opatrzone własnym godłem słownym w 4 egzemplarzach formatu A4 w terminie do 15 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić następujące informacje: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e-mail. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Prace, które nie będą spełniały warunków regulaminowych, nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2017 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. O dokładnym terminie wręczenia nagród osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i e-mailowo. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i nie przesyła nagród pocztą. Nagrodzone wiersze będą wydane w antologii stanowiącej pokłosie konkursu oraz publikowane na stronach internetowych w celu promocji uzdolnionych artystów.

Prace należy wysyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 683-28-16 wew. 130 oraz na stronie internetowej biblioteki pod adresem www.mbp-radomsko.pl.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku. Patronat honorowy sprawuje Prezydent Miasta Radomska.