Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW ANTENOWYCH RADIA FIAT

1. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU
– Wszystkie konkursy odbywajcie się na antenie Radia FIAT organizowane są zgodnie ze scenariuszem programowym.
– Odbywające się na antenie konkursy mogą być dobrowolnie modyfikowane przez Radio FIAT w zależności od potrzeb programowych oraz akcji promocyjnych. Wszelkie prawa autorskie należą do Radia FIAT .

2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
– Zasady są każdorazowo ustalane przez Organizatora konkursu.
– Każdy uczestnik może być laureatem konkursu tylko raz w przeciągu tygodnia, niezależnie od ilości konkursów realizowanych w tym okresie na antenie!
– Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym konkursie, niezależnie od długości jego trwania, tylko jeden raz!
– W przypadku nadużyć uczestników konkursów wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.

3. INFORMACJA O WYGRANEJ
– Osoba przeprowadzająca konkurs ma obowiązek poinformowania laureata o wygranej
i sposobie jej odbioru.
– Osoba przeprowadzająca konkurs jest zobowiązana do zapisania pełnych danych laureata
tj. imienia, nazwiska oraz numeru telefonu, adres, a także daty przeprowadzenia konkursu, nazwiska osoby przeprowadzającej konkurs oraz rodzaju nagrody na obowiązującym druku (tabela konkursowa), który musi niezwłocznie przekazać osobie odpowiedzialnej za wydawanie nagród.

4. ODBIÓR NAGRÓD W ODDZIALE W CZĘSTOCHOWIE
– Słuchacze odbierają nagrody osobiście w redakcji Radia FIAT, ul. Ogrodowa 24/44,
w Częstochowie. Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
– Osoba odbierająca nagrodę, a niebędąca laureatem konkursu, zobowiązana jest posiadać dowód tożsamości osoby, która dany konkurs wygrała.
– Radio FIAT nie wysyła nagród.
– W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

6. PULA NAGRÓD
– Fundatorem nagród jest organizator: Radio FIAT oraz sponsorzy konkursów,
z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie. W przypadku nagród dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, Radio nie ponosi odpowiedzialności za ich stan.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody, jeżeli którykolwiek
z punktów niniejszego regulaminu zostanie naruszony.
– Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu w sekretariacie Radia FIAT oraz na stronie internetowej www.fiat.fm.