Częstochowska policja zaprasza do udziału w konkursie

Częstochowska policja ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej na prace plastyczną pod hasłem „Odblaskowa Częstochowa”. Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Bezpieczny – Widoczny”.

Organizatorem konkursu plastycznego jest Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Częstochowie wspólnie z częstochowskim magistratem. Mówi podkom. Marta Ladowska, oficer prasowa częstochowskiej policji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/Czestochowa_Odblaskowa_Ladowska.mp3]

Oto fragmenty regulaminu konkursu „Odblaskowa Częstochowa”:

§ 2 Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 24 stycznia 2018 roku, a kończy 19 lutego 2018 roku.

§ 3 Cel konkursu
1. podniesienie świadomości wśród młodzieży szkolnej odnośnie korzyści płynących z noszenia elementów odblaskowych;
2. uświadomienie na jakie zagrożenia narażeni są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego;
3. kształtowanie młodzieży i stworzenie swoistej mody na noszenie elementów odblaskowych;

§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Miasta Częstochowy
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik na kartce formatu A4.
3. Każdy uczestnik może wykonać więcej niż jeden projekt.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, oraz do publikacji przez organizatora oraz w Internecie, biuletynach gazetach oraz innych mediach.
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 5 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy przekazywać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem opiekuna do organizatora konkursu w terminie do 19 lutego 2018 roku.
2. Prace należy dostarczyć w kopertach, podpisane hasłem „Odblaskowa Częstochowa”, w kopercie należy umieścić drugą, zaklejoną kopertę, również opatrzoną hasłem, w której należy podać imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę, adres zamieszkania i telefon.
3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
4. Prace konkursowe powinny być oryginalne, nie kopiowane z innych źródeł.

§ 6 Zasady przyznawania nagród
1. Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu do 19 lutego 2018 roku wyłoni zwycięską pracę przyznając nagrodę dla zwycięzcy w dwóch kategoriach wiekowych do lat 7 oraz powyżej lat 7. Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie.
2. Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej pracy.
3. Komisja może, ale nie musi, przyznać wyróżnienia.
4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję.
6. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga organizator konkursu
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZT KMP w Częstochowie oraz stronie internetowej KMP w Częstochowie jak również w gazetach i biuletynach związanych z Urzędem Miasta Częstochowy.

§ 7 Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Terenowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

§ 8 Oświadczenia o prawach autorskich i przetwarzaniu danych osobowych
Każdy uczeń biorący udział w Konkursie poprzez złożenie pracy konkursowej akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz przenosi nieodpłatnie przysługujące mu prawa autorskie, prawa majątkowe do pracy na Organizatorów konkursu.
Autor pracy konkursowej wyraża zgodę (potwierdzoną przez rodziców) na publikowanie pracy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na ich zwielokrotnienie dowolną techniką, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w Internecie;
Każdy biorący udział w konkursie poprzez wysłanie pracy konkursowej wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania autorstwa pracy konkursowej.

Prace prosimy przesyłać/przynosić na adres:
ZARZĄD TERENOWY NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5
42-200 Częstochowa

Źródło: KMP w Częstochowie