Konkurs dla absolwentów uczelni wyższych

studenci1-1

Do 30 września absolwenci uczelni wyższych mogą zgłaszać się do konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorancką. Jednak aby złożyć swoją pracę należy być absolwentem częstochowskiej uczelni. Konkurs związany jest z promocją miasta Częstochowy.

Zgłaszana praca musi dotyczyć problematyki Częstochowy, np. promowania gospodarki kulturalnej, sportu, architektury, ochrony środowiska, oświaty, kultury czy turystyki. Żeby praca została przyjęta, to musi być ona obroniona w minionym roku akademickim (2015/2016). Należy je składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej.

Osoby chętne powinny pamiętać, że dokument powinien być zawierać dopisek: „Konkurs na pracę naukową Wydział Funduszy Europejskich i rozwoju”.
Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

  • pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
  • wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu
  • wypełnionego i podpisanego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
  • potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
  • curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
  • streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

Warto również pamiętać, że dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody:

  • za I miejsce – 5000,00 złotych brutto,
  • za II miejsce – 4000,00 złotych brutto,
  • za III miejsce – 3000,00 złotych brutto.

źródło: www.czestochowa.pl