Miejski program na rzecz zwierząt

Częstochowscy radni przyjęli roczny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Na jego zadania – od tych realizowanych przez schronisko dla zwierząt po zadania edukacyjne – w budżecie miasta zagwarantowano ponad milion złotych.

Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. obliguje radę gminy do corocznego określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Przyjęcie programu ma przyczynić się też do ograniczenia populacji zwierząt w mieście, co w efekcie ograniczy zjawisko ich bezdomności. Ważną rolę odgrywać będzie również edukacja pro-zwierzęca kierowana do mieszkańców.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt program obejmuje w szczególności zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami (w tym dokarmianie), odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację/kastrację w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim oraz całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych.

Poza tym w programie ujęto edukację społeczeństwa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących. To drugie zadanie – wpisujące się w opiekę nad kotami – będzie realizowane na podstawie umów pomiędzy miastem a lecznicami. Dodatkowo w programie znalazło się miejsce na oznaczanie chipami psów przebywających w schronisku.

Na realizację Programu zabezpieczono w miejskim budżecie środki w wys. niespełna 1,1 mln zł. Największa część tej kwoty – 1 mln 534 zł – przeznaczona będzie na zadania wykonywane przez podmiot prowadzący częstochowskie schronisko. Na opiekę nad kotami wolno żyjącymi miasto wyda 46 tys. zł, a na zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim – 6 tys. zł. Z kolei działania edukacyjne mają kosztować 20 tys. zł.