Nagroda Feniks 2024

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS towarzyszy Targom Wydawców Katolickich niemal od początku ich istnienia. Promuje szeroko rozumianą produkcję wydawniczą o tematyce religijnej, jednocześnie tworząc i dyktując czytelnicze trendy wielomilionowej publiczności.

W roku 2024, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz środowiska wydawców publikacji o tematyce religijnej w tym roku Kapituła Nagrody podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby konkursowych kategorii
– z 19 do 11. Niezmiennie jednak, w ramach każdej z kategorii, uhonorowano najbardziej wartościowe spośród blisko 250 publikacji wydanych w roku 2023 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

Nagroda Główna FENIKS Złoty
Adam Bujak – fotograf papieża Jana Pawła II
W uznaniu dorobku życiowego i zawodowego wybitnego artysty oraz niezłomnego patrioty i kreatywnego twórcy – autora 150 książek wydanych w Polsce i zagranicą, a także wiernego towarzysza pontyfikatu wielkiego Papieża Polaka, św. Jana Pawła II. Nagroda stanowi podziękowanie za przepojone głęboką duchowością dokonania w dziedzinie fotografii sławiącej piękno chrześcijańskiej tradycji, sztuki sakralnej i ziemi ojczystej. Laureat z wielką wrażliwością, delikatnością i kulturą ukazuje polskie życie religijne, zarówno chrześcijan, jak i przedstawicieli innych wyznań. Z niezwykłą miłością, w swoich fotografiach oddaje piękno polskiej architektury, krajobrazów i przyrody.

Feniks Specjalny – Księga Życia (pośmiertnie)
Leszek Długosz
Nagrodę przyznano w uznaniu dla jego wspaniałej poezji przepełnionej lirycznym zachwytem nad pięknem Stworzenia, tęsknotą za niepojętym, nieogarnionym Bogiem, życzliwością i wyrozumiałością wobec bliźnich, subtelnością i głęboką refleksją. W geście podziękowania za ulepszanie i ubarwianie świata wierszami oraz piosenkami, które przynosiły słuchaczom i czytelnikom niezapomnianie przeżycia. W hołdzie niezłomnej postawy w życiu codziennym, na którą składały się w równym stopniu odwaga w podejmowaniu decyzji i heroizm w trwaniu na straży najcenniejszych wartości – wiary, mądrości i miłości ojczyzny.

Feniks Specjalny – Księga Życia (pośmiertnie)
Ernest Bryll
Nagroda stanowi dowód uznania i podziękowania za życie przepełnione twórczą refleksją nad człowiekiem stawianym wobec trudnych problemów, mających źródło zarówno w zewnętrznych realiach codzienności, jak też w stanach wewnętrznych, dotyczących wyborów moralnych oraz wartości duchowych. Jest wyrazem podziękowania za znakomite dzieła kultury, które stworzył jako pisarz, dramaturg, człowiek teatru, filmoznawca, a także tłumacz literatury z kilku języków, który nie wahał się nasycać swoich oryginalnych prac treściami religijnymi, odwoływać się do wartości sakralnych, zwłaszcza w czasach niesprzyjających tego rodzaju odważnej postawie moralnej i duchowej.

Feniks Specjalny – Promotor Polskości
„The History of Poland”, vol. I-V, prof. Andrzej Nowak, Polska Fundacja Humanistyczna im. Wincentego Kadłubka / Die Geschichte Polens, prof. Andrzej Nowak, Polska Fundacja Humanistyczna im. Wincentego Kadłubka
Nagrodę przyznano za publikacje „The History of Poland” oraz „Die Geschichte Polens”, autorstwa profesora Andrzeja Nowaka. W uznaniu wizjonerskiej w swoim wymiarze kulturotwórczym i patriotycznym działalności edytorskiej i wydawniczej fundacji w zakresie promowania, w przestrzeni europejskiej i światowej, wiedzy o historii naszej ojczyzny. Tłumaczenia na język angielski i niemiecki „Dziejów Polski” profesora Andrzeja Nowaka – dzieła stanowiącego kamień milowy w polskiej historiografii po 1989 roku, jest przykładem odważnej manifestacji dumy narodowej, a jednocześnie przystępnej w formie i treści prezentacji polskiej historii, skierowanej do społeczeństw znajdujących się w kręgu kulturowym Zachodu.

Feniks Specjalny – Kreator Dobrego Słowa
Instytut Niedziela
Nagroda stanowi wyraz uznania dla wydawcy periodyku „Niedziela. Magazyn. Kościół – Dziedzictwo – Ojczyzna”. W podziękowaniu za działalność wydawniczą laureata, zaangażowaną i konsekwentną realizację linii wydawniczej skoncentrowanej na produkcji i promocji treści w nowoczesny sposób reprezentujących światopogląd chrześcijański.

Feniks Specjalny – Muzyczny
Jacek Łepecki
Nagroda stanowi wyraz uznania dla dorobku zawodowego , twórczego i społecznego laureata, w zakresie kreowania organizacji artystycznych oraz tworzenia najwyższej jakości oferty kulturalnej. Jako prezes zarządu Fundacji i Dyrektor Generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego, a także producent koncertów, reżyser i dyrektor generalny orkiestry symfonicznej od ponad 30 promuje polską szkołę wykonawstwa orkiestrowego i dyrygentury opartej przede wszystkim na twórczości polskich kompozytorów i poetów polskich. Tym samym w wymierny sposób przyczynia się do aktywnego promowania rodzimej kultury i dziedzictwa narodowego.

Feniks Specjalny – Religia i kultura
Ks. prof. Witold Kawecki
Nagrodę przyznano w uznaniu bogatej działalności księdza profesora, którą można rozpatrywać w co najmniej czterech przestrzeniach: wydawniczo-pisarskiej, naukowej, medialnej i kaznodziejskiej. Na wyjątkową uwagę zasługuje dorobek twórczy laureata, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej w ostatnich latach, z olbrzymią pasją twórczą, misji ewangelizacji poprzez popularyzację sztuki oraz turystyki pielgrzymkowej, w oparciu o prezentację najważniejszych artefaktów dziedzictwa kulturowo-społecznego współczesnych Włoch, za pośrednictwem bestsellerowej autorskiej seria artystyczno-przewodnikowej.

Nagrody i Wyróżnienia Feniks 2023 wg kategorii:

Kategoria „Nauki kościelne”

Nagroda
Co to jest chrześcijaństwo?, Benedykt XVI, Wydawnictwo Esprit Duchowy testament papieża Benedykta XVI, „podyktowany” przez mądrość ducha i serce Ojca. Zbiór przemyśleń i mądrości sformułowanych w trosce o kondycję współczesnego człowieka, troski i oczekiwania ludzi wierzących, jak również potrzeby wszystkich ludzi.

Cud nieśmiertelności, kardynał Gerhard Müller, Wydawnictwo Esprit
Istotny głos w wielowiekowej dyskusji na temat sensu życia na ziemi i po śmierci. Szczery, prosty
i zrozumiały wywód na temat obietnicy życia wiecznego. Fundamentalny traktat dotyczący istoty nieśmiertelności ludzkiej duszy.

Wyróżnienia
Etyka w biznesie i katolicka nauka społeczna, praca zbiorowa pod redakcją Daniela K. Finna, Instytut Wydawniczy PAX
Pouczający przegląd światowych trendów na styku moralności biznesowej i zasad wiary katolickiej. Zestaw praktycznych wskazówek pomagających połączyć potrzebę etycznego zachowania i osiągania wymiernych efektów ekonomicznych w działalności gospodarczej.

Populus Tuus – hereditas Tua. Lud Twój – dziedzictwem twoim: prace ofiarowane jubilatowi bp Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi, red. dr Tadeusz Skoczek, ks. dr Jerzy Zając, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Muzeum Niepodległości w Warszawie
Publikacja dedykowana niezwykłemu dorobkowi zasłużonego duszpasterza, niezmiennie oddanego misji obrony prawdy i miłości do Boga. Przywołuje obraz niestrudzonego promotora i piewcy zaangażowanego patriotyzmu i edukatora młodych pokoleń świadomych swojej powinności wobec ojczyzny.

Kategoria „Duchowość / Świadectwo”

Nagroda
O więcej niż życie – Wanda Półtawska. Biografia w zarysie, Edycja Świętego Pawła
Hołd i pochwała życia dedykowanego działaniu na rzecz drugiego człowieka. Opowieść o mądrości, czynieniu dobra i oddaniu idei obrony i ochrony życia. Swoista lekcja oddania Bogu i zasadom wiary.

Wielka księga życia duchowego, ks. prof. Marek Chmielewski, Aromat Słowa Wydawniczy fenomen stanowiący swoisty przewodnik życia duchowego. Monumentalny zbiór zapisów audycji radiowych autora emitowanych na antenie Radia Maryja. Ważne źródło codziennej lektury i kontemplacji.

Wyróżnienia
Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej, Jolanta Sosnowska, Biały Kruk
Obraz duchowego przesłania, u podstaw którego nierozerwalnie stały rozum i wiara. Świadoma i odważna próba podsumowania pontyfikatu Benedykta XVI. Uczciwa i dokładna najważniejszych faktów i zjawisk składających się na okres posługi papieskiej Josepha Ratzingera.

Zapomniani święci, ks. Zbigniew Sobolewski, Wydawnictwo Jedność
Pożyteczne vademecum ukazujące postaci mniej popularnych obecnie świętych, a jednak wiernych i sprawdzonych, na przestrzeni wielu wieków, przyjaciół i prawdziwych orędowników spraw i trosk ludzi wierzących.

Sprawiedliwi i ich świat w fotografii Jerzego Ulmy, dr Mateusz Szpytma, Wydawnictwo IPN
Publikacja dająca możliwość odbycia podróży w czasie. Dzięki licznym opublikowanym w niej fotografiom współczesny czytelnik ma możliwość przeniesienia się do Markowej czasu sprzed niemieckiej okupacji, która zniszczyła świat jej mieszkańców w sposób nieodwracalny.

Pokonaj depresję! Praktyczne sposoby na odnalezienie siły, zdrowia i harmonii duchowej, Jezanie Warjri, Wydawnictwo PROMIC
Odpowiedź na trudne wyzwania współczesności. Praktyczny poradnik budowania harmonii duchowej i zdrowia wewnętrznego. Ważne przypomnienie zbawiennej mocy wiary i religii.

Kategoria „Historia”

Nagroda
Bóg nie jest bogiem wojny. Wspomnienia alumnów żołnierzy (T. 1-3), oprac. ks. Kazimierz Fąfara, ks. płk Zbigniew Kępa, dr hab. Jerzy Prochwicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW / Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW
Publikacja stanowi swoisty hołd oddany służbie i ofierze składanej przez dziesięciolecia przez alumnów – żołnierzy na ołtarzu wolności Ojczyzny i kolejnych pokoleń Polaków.

Kultura versus kultura masowa, prof. Krzysztof Wielecki, Narodowe Centrum Kultury
Wybitne studium z zakres badań nad współczesną kulturą. Analiza najważniejszych zjawisk różnicujących kulturę i kulturę masową, której rezultat stanowi zbiór kilku dedykowanych syntetycznych podsumowań.

Wyróżnienia
Hyperborejczycy w historii historiografii Europy Północno-Zachodniej i Skandynawii między końcem XVI a początkiem XX wieku, dr hab. Piotr Kochanek, Wydawnictwo KUL
Ważne studium historyczno-geograficzne. Praca zaskakująca rozmachem erudycyjnym, oparta na analizie dostępnych źródeł i piśmiennictwa powstałego na przestrzeni niemal trzech tysiącleci.

W obronie duszy polskiej. Kardynał August Hlond jako opiekun duchowy emigracji polskiej w źródłach Polskiej Misji Katolickiej we Francji 1927-1948, dr Monika Wiśniewska (red.), ks. dr Robert Czarnowski (red.), Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton
Interesujące źródło wiedzy na temat historii polskiej emigracji wojennej, stosunków polsko-francuskich oraz dziejów kościoła Katolickiego w XX wieku. Publikacja stanowi efekt szczegółowej analizy materiałów źródłowych stanowiących bazę do badań na temat charakteru
i roli kardynała Augusta Hlonda w procesie duszpasterskiej opieki nad polskimi emigrantami w latach 1927-1948.

Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników skarbowych w międzywojennej Polsce, dr Bartosz Nieścior, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Efekt pionierskich, w rodzimej przestrzeni naukowej, badań z obszaru nauk prawnych, administracyjnych i ekonomicznych. Wynik analiz rzadkich materiałów archiwalnych oraz aktów prawnych stanowiących dorobek legislacyjny okresu istnienia II Rzeczypospolitej.

Orzeł, lew i krzyż. Tom 1. Historia i kultura krajów Trójmorza, Orzeł, lew i krzyż. Tom 2. Historia i kultura krajów Trójmorza, prof. Wojciech Roszkowski, Biały Kruk
Udana próba stworzenia zarysu historii państw regionu Trójmorza w oparciu o najnowszą dostępną wiedzę historyczną i geopolityczną. Intrygujący i inspirujący obraz powstałej na przestrzeni kilkunastu wieków barwnej mozaiki kulturowo-społecznej stojącej u podstaw Europy Środkowo-Wschodniej w jej obecnej formie.

Kategoria „Literacka”

Nagroda
Biografia Jezusa według Ewangelii, kard. Gianfranco Ravasi, Wydawnictwo Jedność
Na wskroś współczesne spojrzenie na postać Jezusa z Nazaretu. Autor przyjmując szeroką perspektywę czterech zróżnicowanych ewangelicznych źródeł w swojej opowieści nieustannie porusza się między światem wiary a faktami zdarzeń historycznych.

„Jak rzeka światła w drugiej światła rzece”. Mistyczne tony twórczości Juliusza Słowackiego i Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Klaudia Jeznach, Pewne Wydawnictwo
Dowód uznania dla wnikliwości badawczej i warsztatu naukowego autorki. Publikację cechuje wysoki poziom eksperckiej wiedzy na temat poezji Juliusza Słowackiego i Karola Wojtyły, a także olbrzymia erudycja niezbędna dla realizacji oryginalnej pracy o charakterze analitycznym
i porównawczym, z zachowaniem klimatu twórczości naznaczonej lirycznością i mistyką.

Wyróżnienia
Dom, ks. Arkadiusz Paśnik, Edycja Świętego Pawła
Przejmująca, powieściowa analiza świata materialnego oraz świata ducha, pełnego symboli, myśli i piękna. Urzekająca podróż w krainę malarskiej twórczości Hieronima Boscha nawiązująca do głęboko zakorzenionego w każdym z nas głodu – więzi, czułości, miłości.

Jedenaste Przykazanie, ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, Teologia Polityczna
Poruszająca powieść rodzinna. Ujmująca prostotą języka i szczerością z jaką autor rysuje historię swoich bliskich na kanwie najbardziej dramatycznych wydarzeń historii XX wieku. Proza, która urzeka czytelnika swoim lirycznym charakterem.

Kraj za morzem, Bogumił Wójcik, Pewne Wydawnictwo
Porywający efekt połączenia twórczej pasji i nietuzinkowej wiedzy autora. Jego dzieło z sukcesami nawiązuje do najlepszych tradycji polskich powieści historycznych poświęconych epoce wypraw krzyżowych, których fabuła bazuje na niezwykłym połączeniu wątków sacum i profanum charakterystycznym dla prezentowanej epoki.

Obcy diabeł, Wojciech Chmielewski, Państwowy Instytut Wydawniczy
Mistrzowska porcja opowieści o człowieku, emocjach i zjawiskach, które współtworzą rzeczywistość wokół niego. Na każdej stronie tych opowiadań miesza się cała gama zjawisk składających się na ludzką codzienność, jak miłości i nienawiść, życie i śmierć, prawda i złudzenie.

Wzgórze bzów, Ireneusz Staroń, Wydawnictwo Ursines
Niepospolita powieść naznaczona metaforyką i wieloznacznością. Rzadki przykład pisarskiego zmysłu autora, który dzięki swojej wielowątkowej prozie nawiązuje do tradycji wielkich powieści rodem z kanonów rodzimej, europejskiej i światowej literatury.

Publicystyka / Eseistyka religijna

Nagroda
Więź Miłości, kard. Willem Jacobus Eijk, Wydawnictwo Esprit
Współczesny traktat na temat moralności małżeńskiej i etyki seksualnej we współczesnym świecie. Głośny sprzeciw autora wobec wszechogarniającego trendu równości i tolerancji, stojącego w otwartej opozycji do zasad chrześcijańskiej wiary i nauczania Kościoła katolickiego.

Wyróżnienia
Chrześcijanin na rozdrożu, ks. prof. Robert Skrzypczak, Wydawnictwo Esprit
Trafna diagnoza problemów współczesnego chrześcijaństwa. Udana analiza społecznych i kulturowych zagrożeń, z którymi mierzy się wspólnota ludzi wierzących. Cenny zbiór wskazówek pomagających przeciwstawiać się pokusie błędnie rozumianego postępu, której ulega sam Kościół powszechny.

Cyberpułapka, ks. prof. Andrzej Zwoliński, Wydawnictwo Fronda
Świadome spojrzenie na nowoczesność i rozwój technologiczny. Istotny głos upominający się o prawdę na temat istoty człowieczeństwa, zagrożoną złudną wiarą w nieomylność postępu.

C.S. Lewis na trzecie tysiąclecie. Sześć esejów o Końcu człowieczeństwa, prof. Peter Kreeft, Fundacja Prodoteo
Przepełnione nadzieją i wiarą w ludzką moralność niezwykłe przesłanie wielkiego chrześcijańskiego myśliciela. Próba zrozumienia współczesności naznaczonej rozpaczą i cierpieniem. Pochwała tradycjonalizmu jako skutecznej recepty na chorobę toczącą świat.

Dbaj o dziś, ks. Piotr Pawlukiewicz, redakcja i opracowanie tekstów – Katarzyna Szkarpetowska, Wydawnictwo Esprit
Zbiór życiowych prawd, które do głębi poruszają czytelnika swoją prostotą, szczerością i mądrością. Książka, która może zostać godnym zaufania i sprawdzonym towarzyszem w codziennym życiu człowieka wierzącego.

Piękno zdeptane, kult brzydoty, Janusz Szewczak, Biały Kruk Przejmujący obraz postępującego upadku współczesnej zachodniej cywilizacji. Studium wciąż rozwijającego się z mocą tytułowego kultu brzydoty, opartego na jej triumfie nad pięknem, którego podstawę stanowią źródła kultury chrześcijańskiej.

Książka dla dzieci i młodzieży

Nagroda
Najmłodsi bohaterowie. Historia polskich dzieci X-XXI w. Opowieści o walce i cierpieniu, prof. Wojciech Polak, prof. Sylwia Galij-Skarbińska, ks. Michał Damazyn, Biały Kruk
Świadectwo najwyższej odwagi i miłości ojczyzny, okupionej ofiarą krwi i życia. Poruszający obraz heroizmu i męczeństwa polskich dzieci, które na przestrzeni ponad dziesięciu wieków własnym życiem przyczyniły się do obrony lub wywalczenia wolności naszej Ojczyzny.

Wyróżnienia
2084. Sztuczna inteligencja i przyszłość ludzkości, prof. John C. Lennox, Fundacja Prodoteo
Pouczający obraz jednego z fenomenów współczesnego świata. Wyważona analiza blasków i cieni dynamicznego rozwoju technologii opartej na wykorzystaniu sztucznej inteligencji – szans cywilizacyjnych oraz zagrożeń, jakie ze sobą niesie.

Cyfrowy uczeń. Carlo Acutis i Eucharystia, Philip Kosloski, Instytut Wydawniczy PAX
Komiksowa historia życia niezwykłego chłopca, który swoje młode życie poświęcił głoszeniu prawdy na temat niezwykłości i piękna Eucharystii. Intrygujący obraz współczesnego przykładu świętości, który inspiruje rzesze młodych chrześcijan.

Katechizm młodego detektywa, Sophie de Mulleheim, Sophie Chaussade, Edycja Świętego Pawła
Niezwykłe literackie dochodzenie, którego bohaterem jest religia chrześcijańska. Opowieść, która oprowadza młodego czytelnika po fascynującym świecie prawd wiary, Ewangelii i sakramentów.

Przypadki mrówki Arseniusza. 7 grzechów głównych, o. dr Jerzy Szyran OFMConv, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew Pouczająca opowieść o moralności. Stworzony z myślą o zagrożeniach czyhających na młodego czytelnika praktyczny zbiór wskazówek jak unikać pokus siedmiu grzechów głównych.

Kategoria „Tłumacz”

Nagroda
Polonus, bp Piotr Mieszkowski, tłum. Józef Macjon i Teresa Macjon, Narodowe Centrum Kultury
Cenny wkład translatorski i edytorski w badania i upowszechnienie wiedzy na temat polityczno-społecznego piśmiennictwa z okresu staropolskiego. Przykład zabytku literackiego najwyższej próby.

Teksty z Ugarit. Tłumaczenie i komentarz. Tom I-III, red. naukowa dr hab. Maciej Münnich, oprac. dr hab. Marcin Majewski, dr Andrzej Mrozek, ks. dr Mariusz Szmajdziński
Przełomowa edycja tekstów stanowiących bogate źródło poznania dla współczesnych badaczy z wielu dziedzin wiedzy. Istotne narzędzie analityczne i poznawcze procesu rozwoju języków i rozwoju pisma w końcowym okresie epoki brązu.

Wyróżnienia
Średniowieczny słownik symboliki biblijnej, oprac. ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, Wydawnictwo Naukowe UKSW
Premierowa edycja średniowiecznego glosariusza poświęconego objaśnieniu motywów biblijnych. Unikalne słownik symboli rodem z Pisma Świętego, pomocny w procesie zrozumienia średniowiecznej myśli religijnej.

Hebrajsko-polski Stary Testament – TORA. Przekład interlinearny Pięcioksięgu z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz kodami Stronga i Baumgartnera, oprac. dr hab. Anna Kuśmirek, Oficyna Wydawnicza VOCATIO
Przykład najwyższej jakości pracy przekładowej. Praktyczne narzędzie pogłębiające perspektywę badawczą stanowiącą podstawę współczesnych studiów biblijnych i teologicznych.

Kronika Polaków, Maciej Miechowita, tłum. ks. Michał K. Cichoń, Biały Kruk Intrygujące i ważne źródło do poznania ojczystej historii. Nieznane współczesnemu czytelnikowi dzieło ukazujące początki polskiej państwowości, które przez ponad pół milenium inspirowało kolejne pokolenia badaczy.

Kategoria „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)”

Nagroda
Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, Pro Futuro Theologia, Instytut Tomistyczny, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze
Monumentalna edycja dzieł jednego z najważniejszych postaci historii chrześcijaństwa. Zachwycające i zdumiewające bogactwem duchowym i intelektualnym. Prawdziwy literacki kanon i fundament europejskiej i światowej kultury.

Krąg Biblijny, red. ks. dr hab. Piotr Łabuda, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
Seria stanowi celną odpowiedź na coraz bardziej wymagające oczekiwania czytelnicze. Niezwykły projekt wydawniczy, który od wielu lat pomaga czytelnikom, duchownym i świeckim, otwierać się i świadomie eksplorować tajemnicę i moc Bożego słowa.

Wyróżnienia
20 lat XX wieku: Sztuka dwudziestolecia, Architektura dwudziestolecia, Media dwudziestolecia, Kultura codzienna dwudziestolecia, dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, dr Katarzyna Nowakowska-Sito, dr Joanna Rzońca, Helena Postawka-Lech, Narodowe Centrum Kultury
Swoiste vademecum na temat życia społecznego i kulturalnego Polski kresu międzywojennego. Mistrzowski krajobraz prezentujący bogactwo intelektualne i socjologiczne niezwykłej epoki wyrażone poprzez ówcześnie tworzoną sztukę, architekturę, media i dokumenty życia codziennego.

Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki, t.3. Sprawa ks. Jerzego Popiełuszki w dokumentach wywiadu MSW, dr Witold Bagieński, Wydawnictwo IPN
Seria ukazuje pełny wymiar działań podejmowanych przez służby PRL wobec błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Analiza oficjalnych dokumentów bezpieki pozwala czytelnikowi poczuć i zrozumieć motywacje i mechanizmy wykorzystywane w celu kontrolowania i zwalczania jego dzieła budowy ducha wolności w narodzie polskim.

Listy Fryderyka Bacciarellego do króla Stanisława Augusta 1797-1798, w opracowaniu Anity Chiron-Mrozowskiej, w przekładzie Michała Gorenia, Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego
Perła epistolografii, która odsłania tajemnice dworu króla Stanisława Augusta. Ciekawe źródło poznania życia codziennego, intelektualnej kondycji oraz kontekstów społeczno-gospodarczych panujących w I Rzeczypospolitej u schyłku jej istnienia.

Kategoria „Edytorstwo – Album”

Nagroda
Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski, Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski. Cz. I, Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski. Cz. II, red. nauk. prof. dr hab. Janusz Górski, Instytut De Republica
Monumentalne studium dedykowane ponad tysiącletniej historii herbu Polski. Historii symbolu współtworzącego poczucie narodowej tożsamości. Jednoczącego kolejne pokolenia Polaków zarówno w codziennej pracy na rzecz ojczyzna, ale także w obliczu tragedii i zagrożeń dla jej suwerenności i istnienia.

Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego, dr Leon Popek,
dr hab. Edward Gigilewicz, Wydawnictwo IPN, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej Pamiątka niezwykłego dziedzictwa kulturalnego i religijnego, którego nośnikiem było budownictwo i sztuka sakralna kościoła rzymskokatolickiego na terenie Wołynia. Wsparta unikalnymi grafikami publikacja przywołuje pamięć o obiektach kultu religijnego, które uległy zniszczeniu lub bezpowrotnie zniknęły z zasięgu administracji kościoła powszechnego.

Wyróżnienia
Michał Anioł 500, Fabio Scaletti, Wydawnictwo Jedność
Publikacja obrazuje rozmach artystyczny i bogactwo wyobraźni jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach świata. Wskazuje na mistrzostwo Michała Anioła w zakresie doboru formy twórczego przekazu, w służbie najważniejszych idei duchowych, kulturowych i społecznych.

Nowy Testament z infografikami, Wydawnictwo Świętego Wojciecha
Nowoczesne i przełomowe, pod względem edytorskim, wydanie Ewangelii. Odpowiadające zmieniającym się potrzebom współczesnego odbiorcy. Bogactwo dodatkowych materiałów – map, grafik, statystyk sprawia, że lektura staje się jeszcze ciekawszym przeżyciem duchowym
i intelektualnym.

Sztuka widzenia. Nowosielski i inni, pod red. naukową Moniki Przypkowskiej, Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego
Zaskakująca retrospektywa źródeł inspiracji Jerzego Nowosielskiego. Kreuje obraz artysty aktywnie czerpiącego z bogatej tradycji sztuki sakralnej, jednocześnie w twórczy sposób odwołującego się do obserwacji życia codziennego i własnych rozmyślań teologicznych.

Kategoria „Multimedia”

Nagroda
Big Bang Bożego Miłosierdzia, Grzegorz Górny (scenariusz i reżyseria), Telewizja Polska S.A.
Filmowy obraz religijnego fenomenu, który ogarnął cały świat. Nasycony twórczą pasją dokument ukazuje bogactwo miłości skrywające się za tajemnicą Bożego Miłosierdzia.

„Oblicze Jezusa”, reż. Jarosław Rędziak, Wydawnictwo Rafael
Zaproszenie do bliskiego spotkania z Jezusem. Film prezentuje niezwykła świadectwa nawróceń i natchnień inspirowanych kultem czci Boskiego Oblicza, za pośrednictwem artefaktów wiary takich jak chusta z Manoppello i Całun Turyński.

Wyróżnienia
Ignacy Loyola: Rycerz i Pielgrzym (ang. Ignatius Loyola: Knight and Pilgrim), ks. Mariusz Han SJ, dr Tomasz R. Han (gra planszowa), Polska Wspólnota Jezuitów
Inspirująca rozrywka dla całej rodziny. Udane połączenie zabawy i nauki życia. Grę cechuje dynamiczna fabuła, która angażuje gracza bez reszty, jednocześnie przykuwając jego uwagę wysoką estetyką i dbałością o szczegóły faktograficzne i wrażenia wizualne.

Kapelani Golgoty wschodu, Bogusława Stanowska-Cichoń (scenariusz i reżyseria), Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich
Poruszająca produkcja dokumentalna dedykowana niezłomnych świadkom tragicznej historii Polski i Kościoła. Świadectwo wierności Bogu i ludziom zrealizowane poprzez największą z możliwych ofiarę złożoną przez kapelanów towarzyszących polskim oficerom w sowieckich obozach.

Księga Izajasza – audiobook, czyta Andrzej Ferenc, muzyka: Rafał Gorączkowski, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Wydawnictwo NPD Duchowa i literacka uczta dla osób wierzących. Produkcja przykuwa uwagę słuchacza niezwykłym połączeniem pięknego języka i bogactwa przekazu jednej z najbardziej niezwykłych ksiąg Starego Testamentu.

Kategoria „Muzyka chrześcijańska – klasyczna / współczesna”

Nagroda
Christus vincit – Camerata Silesia sings Paweł Łukaszewski, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją prof. dr hab. Anny Szostak, Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. Andrzeja Krzanowskiego
Monumentalny efekt niezwykłej artystycznej współpracy. Rezultat mistrzowskiego połączenie pasji do muzyki religijnej jednego z najważniejszych współczesnych rodzimych twórców tego gatunku oraz należącego do ścisłej krajowej czołówki polskich zespołów chóralnych.

Wyróżnienia
Umocnione wiarą, Zespół ARETE, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa
Muzyczny hołd oddany pamięci bł. Sióstr Męczenniczek – wiernych Bogu bohaterek, które w służbie drugiemu człowiekowi zdecydowały się na największą ofiarę własnego życia. Album stanowi artystyczną pamiątkę ich poświęcenia i wierności złożonym ślubom.

APOCALYPSIS, Tomasz Goska, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas
Swoisty muzyczny traktat odwołujący się do wizji biblijnego końca świata. Zastosowana przez autora artystyczna formuła swój rozmach zawdzięcza bogatemu instrumentarium i stylistyce przywołującej hollywoodzkie superprodukcje filmowe.

„Niech zstąpi duch Twój”, ks. Teodor Sawielewicz, Fundacja dla Rodziny
Niezwykła muzyczna opowieść o Duchu Świętym, naznaczona modlitwą, spokojną zachętą do zadumy. Wywołująca uśmiech i radość. Album stanowi realną alternatywę wobec trudnych życiowych momentów, w których potrzebujemy pocieszenia i nadziei.

 

Źródło: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich