Nie tylko renty i emerytury w górę, rosną też dodatki do świadczeń

Co roku w marcu ZUS przeprowadza waloryzację rent i emerytur. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne, które w tym roku wzrosną o 14,8 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 294,39 zł.

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim informuje, komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń. Prawo do niego nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można np. z emeryturą, czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Jeżeli osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego, to może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS – dodaje rzeczniczka.

Ponadto, można otrzymać również dodatek za tajne nauczanie – 294,39 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 441,59 zł, dodatek dla sieroty zupełnej – 553,30 zł, dodatek kombatancki – 294,39 zł, dodatek kompensacyjny – 44,16 zł oraz dodatek do renty inwalidy wojennego– 1127,12 zł.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie, przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi 294,39 zł, natomiast świadczenie pieniężne, przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy wynosi od 14,76 zł do 279,71 zł. Ryczałt energetyczny to kwota 255,17 zł.

red.