„Nie uda się osiągnąć trwałego pokoju bez zaangażowania młodzieży” – Jadwiga Wiśniewska podczas Forum Młodzieży ACP-UE

Europoseł Jadwiga Wiśniewska, źródło fot.: Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się Forum Młodzieży państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku-Unii Europejskiej (ACP-UE), któremu przewodniczyła Europoseł Jadwiga Wiśniewska, wiceprzewodnicząca ACP-UE. Tematem tegorocznej, ożywionej dyskusji było promowanie uczestnictwa młodzieży w budowaniu pokoju i bezpieczeństwa w krajach ACP i poza nimi. Uczestnicy m.in. z Kenii, Nigerii, Rwandy, Burundi czy Kamerunu dzielili się swoimi obawami na przyszłość, zastanawiali jak mogą wykorzystać swój potencjał oraz wymieniali się dobrymi praktykami.

Jak podkreśliła prowadząca Forum Jadwiga Wiśniewska, obecnie na świecie żyje 1,8 mld młodych ludzi w wieku poniżej 30 lat, co stanowi największą liczbę i odsetek w historii, a tym samym oczywistym jest, że nie uda się osiągnąć trwałego pokoju bez pozytywnego zaangażowania młodzieży. Najmłodszą ludność na świecie ma Afryka – 70% Afryki Subsaharyjskiej ma mniej niż 30 lat. Dlatego tak istotne jest oddanie głosu nowym pokoleniom – wsłuchanie się w ich pomysły, nadzieje i potrzeby, tak by w odpowiedni sposób ukierunkowywać działania i stanowiska parlamentarzystów w tym zakresie.

Tak duża liczba młodych ludzi jest szansą na wzrost i pokój kontynentu, ale tylko wtedy, gdy te nowe pokolenia będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał, a jak zauważyła Europoseł Jadwiga Wiśniewska, dotychczasowy wkład młodych ludzi w skuteczne uregulowanie konfliktów i budowanie pokoju nie spotkały się z wystarczającą uwagą i wsparciem, chociaż powstały pierwsze międzynarodowe ramy polityki, w których uznaje się pozytywną rolę młodych ludzi w zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu, zwalczaniu brutalnego ekstremizmu i budowaniu pokoju. Młodzież już teraz odgrywa aktywną rolę w zapobieganiu konfliktom, buduje pokój podczas konfliktu, udziela wsparcia humanitarnego i uczestniczy w procesach pokojowych i pojednania po zakończeniu konfliktu.

Jak wskazała wiceprzewodnicząca ACP-EU Jadwiga Wiśniewska, wśród barier, które utrudniają pełne wykorzystanie potencjału młodzieży wymienić można m.in. lokalny opór wobec przywództwa młodzieży, bariery społeczno-gospodarcze i finansowe oraz wykluczające struktury polityczne. Można jednak temu przeciwdziałać poczynając od umożliwienia konstruktywnego udział młodzieży w procesach politycznych, poprzez wzmocnienie pozycji młodych ludzi jako mediatorów i budujących pokój na szczeblu lokalnym oraz budowanie zdolności organizacji młodzieżowych w zakresie pokoju i bezpieczeństwa, po angażowanie młodzieży w nieformalne i formalne procesy pokojowe oraz wykorzystywanie ich innowacyjnego myślenia do budowania pokoju.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska zauważyła również, że niestety młodzi ludzie wciąż napotykają na liczne bariery, próbując wywrzeć wpływ na politykę. W rezultacie w prawie wszystkich krajach udział młodzieży w formalnych procesach i instytucjach politycznych maleje. Dlatego, jak mówiła, musimy stworzyć przestrzeń dla młodzieży do angażowania się w politykę, opracować przyjazne dla młodzieży narzędzia uczestnictwa w życiu politycznym, zachęcać młodzież do udziału w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym i regionalnym za pośrednictwem rad młodzieżowych i parlamentów.

W trakcie dyskusji Europoseł Jadwiga Wiśniewska zwróciła uwagę, że wzmocnienie pozycji młodzieży i następnych pokoleń jest możliwe jedynie dzięki bezpłatnemu, wysokiej jakości i powszechnemu dostępowi do edukacji, a następnie do dobrych i stabilnych możliwości zatrudnienia w solidnej i przewidywalnej sytuacji makroekonomicznej. Dostępność odpowiedniej infrastruktury i systemów edukacyjnych (w tym wprowadzenie edukacji pokojowej do formalnych programów nauczania od najmłodszych lat), a także możliwości zatrudnienia w krajach ACP (poprzez które młodzi ludzie mogą aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących ich dobrostanu), w dużym stopniu przyczyniłyby się do przekierowania energii młodzieży z konfliktów, a nawet rekrutacji do brutalnych grup ekstremistycznych, na rozwój społeczny.

Oprócz edukacji i zatrudnienia kluczowe znaczenie dla rozwoju pokojowych społeczeństw ma budowanie zdolności młodych ludzi do kompromisu, mediacji, pojednania i dialogu międzykulturowego, tak aby młodzi ludzie mogli być lepiej przygotowani do wspierania pokoju i zapewnienia poszanowania różnorodności, wskazywała dalej Europoseł Wiśniewska. Społeczność międzynarodowa powinna zatem przydzielić odpowiednie zasoby organizacjom i sieciom kierowanym przez młodzież i ukierunkowanym na młodzież na szczeblu lokalnym i krajowym w państwach ACP i poza nimi, aby zapewnić trwałość działań na rzecz dialogu inspirowanych przez młodzież.