Przyjęto budżet Województwa Śląskiego na 2015 r.

pieniadze

W budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok przewidziano ok. 1,7 mld zł dochodów. Będą one niższe o ok. 21,3% w stosunku do minionego roku. Ten spadek związany jest przede wszystkim z zakończeniem realizacji części projektów unijnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 oraz z częściowym zakończeniem budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód, odcinek Zabrze-Gliwice (G1, Z3, Z4).

Głównym źródłem dochodów Województwa Śląskiego są dochody własne (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2015 roku w wysokości ok. 928,5 mln zł. Stanowią one prawie 58% ogólnych wpływów do budżetu województwa. Podstawowymi źródłami dochodów są udziały w podatkach PIT i CIT.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu Województwa Śląskiego jest subwencja ogólna, którą planuje się w wysokości ok. 164,3 mln zł. W 2015 roku stanowi ona ponad 10% dochodów budżetowych.

Trzecim źródłem dochodów są dotacje celowe na zadania własne, które planuje się na 2015 rok w kwocie ok. 517,1 mln zł. Stanowi to 32% dochodów budżetu. Na tą kwotę wpływają dotacje celowe w wysokości ok. 113,2 mln zł przekazywane z budżetu państwa na zadania związane z projektami Unii Europejskiej w 2015 roku. To także dotacje planowane do uzyskania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ok. 402 mln zł, w tym przede wszystkim na kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze-Gliwice (Podprojekt 2, odcinek G1) – 19 mln zł oraz Budowę Drogi Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze-Gliwice (odc. G2) – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ok. 348,7 mln zł.

Kwotę dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzupełniają dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 67 mln zł.
Wydatki budżetu Województwa na rok 2015 planuje się w wysokości ok. 1,7 mld zł.

Do zadań priorytetowych w nowym budżecie marszałek Wojciech Saługa zaliczył:
– dokończenie w 2015 roku odcinka gliwickiego G2,
– kontynuację prac budowlanych przy zadaszeniu Stadionu Śląskiego,
– przygotowanie do otwarcia Muzeum Śląskiego oraz rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z infrastrukturą,
– przekształcenia w zakładach opieki zdrowotnej.

Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami oznacza, że w roku 2015 budżet Województwa jest deficytowy. Zachodzi więc konieczność uzupełnienia dochodów o środki pochodzące z innych źródeł. Uchwała budżetowa jest zrównoważona przychodami w wysokości ok. 257,6 mln zł w tym kredyt 257,017 mln zł.

Znaczącą kwotę w budżecie na 2015 rok stanowią rozchody na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych przez Województwo Śląskie w latach poprzednich. Prognozuje się, że wyniesie ona 70,1 mln zł. Kwota długu z tytułu wszystkich kredytów planowana jest na dzień 31 grudnia 2015 roku na ok. 87,7 mln zł.

W 2015 największe nakłady finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność – ok. 937,1 mln zł. Istotne kwoty zostaną przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (174,3 mln zł), oświatę i wychowanie (104,8 mln zł), ochronę zdrowia (65,6 mln zł) oraz kulturę fizyczną (ok. 56,7 mln zł).

Uchwałę budżetową poprzedziło przyjęcie przez radnych Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego, która obejmuje lata 2015 – 2025. Jest to instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Obejmuje prognozy m.in. takich parametrów jak dochody oraz wydatki bieżące budżetu, dochody i wydatki majątkowe, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.