Radość i wdzięczność. Dar i zadanie – konsekracja biskupia ks. Andrzeja Przybylskiego 24 czerwca

List pasterski metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo przed konsekracją biskupią ks. prał. dr. Andrzeja Przybylskiego:

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!

Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem „Idźcie i głoście”, w którym z nowym zapałem i gorliwością głosimy Jezusa Chrystusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela. Czasem głoszenia Ewangelii będą także upragnione przez dzieci i młodzież wakacje, podczas których nie możemy zapomnieć o obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Również w trakcie wakacji grupy dzieci i młodzieży oraz całe rodziny wezmą udział w różnych rekolekcjach, pielgrzymkach czy tak zwanych wakacjach z Bogiem. Dziękuję parafiom, stowarzyszeniom i ruchom kościelnym oraz naszej Caritas za przygotowanie różnych form wypoczynku połączonego z modlitwą, głoszeniem Dobrej Nowiny i Eucharystią. Na progu tegorocznych wakacji będziemy jako wspólnota Kościoła częstochowskiego przeżywać jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie, jakim będą święcenia biskupie nowego biskupa pomocniczego naszej archidiecezji.

1. Nominacja papieska

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dra Andrzeja Przybylskiego, biskupem pomocniczym Archidiecezji Częstochowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Orte. Ks. prałat Andrzej Przybylski urodził się 26 listopada 1964 r. w Łowiczu. Ukończył I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Po maturze rozpoczął studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie uzyskał stopień magistra pedagogiki. W 1988 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity częstochowskiego abpa Stanisława Nowaka 30 maja 1993 r.
Po święceniach pełnił kolejno funkcję wikariusza parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, osobistego sekretarza arcybiskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka, diecezjalnego duszpasterza młodzieży, duszpasterza akademickiego i proboszcza parafii akademickiej p.w. św. Ireneusza w Częstochowie, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, a ostatnio proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Jako duszpasterz akademicki ks. Przybylski kontynuował studia i 7 czerwca 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki broniąc pracy doktorskiej na temat: „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”. Dziękując Panu Bogu, a także Ojcu Świętemu za dar nowego biskupa, spróbujmy odczytać dzisiejsze słowo Boże w odniesieniu do tego szczególnego wydarzenia, jakim są święcenia biskupie.

2. Idźcie i głoście

Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam, że w centrum przepowiadania, w samym sercu Ewangelii jest osoba Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jego przyjście na świat, przyjęcie ludzkiej natury, a przede wszystkim śmierć na krzyżu jest dowodem nieskończonego miłosierdzia Bożego. Jak zaznacza św. Paweł, nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chrystus zaś umarł za nas gdyśmy byli grzesznikami i w ten sposób pojednał nas z Bogiem. On też przez swoje zmartwychwstanie daje nam nadzieję życia wiecznego i zleca misję głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom i narodom. Misja ta w pierwszym rzędzie dotyczy dwunastu Apostołów, których Jezus sam wybrał. To do nich odnoszą się słowa „Idźcie i głoście”.
Bezpośrednimi następcami Apostołów są biskupi. Otrzymują od Pana również misję nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnianie przykazań Bożych dostąpili zbawienia. Zadanie głoszenia Ewangelii bardzo wyraźnie podkreśla obrzęd święceń biskupich. Biskup udzielający święceń pyta: czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni? Następnie podczas modlitwy konsekracyjnej nad głową święconego biskupa trzymana jest otwarta księga Ewangelii, która później zostaje wręczona nowo wyświęconemu biskupowi. Jej przyjęcie jest znakiem podjęcia odpowiedzialności za głoszenie słowa Bożego.
Wyrazem odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii przez biskupa jest troska o współpracowników w dziele ewangelizacji. Pierwszymi współpracownikami biskupa w kościelnym przepowiadaniu są prezbiterzy.

3. Proście Pana żniwa

Bezpośrednio z misją głoszenia Ewangelii związana jest misja oczyszczania, uzdrawiania i wyrzucania złych duchów. Przepowiadanie Ewangelii nie jest zatem zwykłym intelektualnym przekazem informacji, ale „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1, 16). Stąd głoszenie słowa Bożego domaga się nadprzyrodzonej mocy, która zapewnia przepowiadaniu skuteczność. Moc przepowiadania wypływa z łaski sakramentu święceń. Dla jej rozpalenia potrzeba jednak postawy służebnej względem Bożego słowa, zażyłości ze słowem Bożym, osobistej modlitwy oraz otwartości na działanie Ducha Świętego.
Dlatego nie dziwią nas słowa Pana Jezusa, który mówi byśmy prosili Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Prośbę tę rozumiemy nie tylko w sensie wołania o nowe i liczne powołania do życia kapłańskiego
i zakonnego, a również o rozpalenie charyzmatu kapłaństwa u tych, którzy już zostali wyświęceni. Najbliższy tydzień będzie szczególną okazją do takiej modlitwy. Najpierw w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak co roku będziemy modlili się o uświęcenie kapłanów. Następnie w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela w dniu 24 czerwca br. o godz. 11.00
w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie odbędą się święcenia biskupie
ks. prałata dra Andrzeja Przybylskiego.
Dzieląc radość i wdzięczność Biskupa Nominata zapraszam w swoim
i Jego imieniu wszystkich archidiecezjan: duchowieństwo, osoby konsekrowane i wiernych świeckich do udziału w uroczystości święceń biskupich i ufnej modlitwy na intencję Jego apostolskiej posługi.
Zawierzając Maryi – Królowej Apostołów życie i posługę biskupa Andrzeja z serca udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 13 czerwca 2017 r.

********