W marcu rekrutacja do przedszkoli

przedszkole

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli kryteria rekrutacji do częstochowskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oprócz tych podstawowych wynikających z ustawy, radni zaakceptowali też sześć dodatkowych kryteriów, które będą uwzględniane w drugim etapie rekrutacji.

Główne kryteria, które są brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji – w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu – określa ustawa o systemie oświaty.
Pierwszeństwo mają m.in. dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawne, wychowywane przez samotnego opiekuna bądź objęte pieczą zastępczą. Tak samo dzieje się w przypadku niepełnosprawności jednego lub dwojga rodziców.
Kryteria te mają równorzędną wartość punktową i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.
Jeżeli po ich zastosowaniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, o przyjęciu dziecka decydują kryteria II grupy, ustalone na poziomie lokalnym.

Rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 planowana jest podobnie jak w latach ubiegłych w II połowie marca. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej www.czestochowa.pl po 15 lutego.
Do miejskich przedszkoli uczęszcza w tym roku szkolnym blisko 4800 dzieci, ponad 800 jest w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych.