Zgoda Komisji Europejskiej na dopłaty do materiału siewnego

Rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie, dzięki pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej będą mogli otrzymać dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmować wnioski do 14 sierpnia 2023 r.

Zasady przyznawania pomocy
Dopłatami będą objęte następujące gatunki roślin uprawnych:

– zboża: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto;
– rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
– ziemniak.

Stawki dopłat
Stawki dopłat zgodnie z przepisami wynoszą:

– 200 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
– 300 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi, z wyłączeniem soi;
– 500 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;
– 1200 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany ww. gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

W przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 210 mln zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany będzie współczynnik korygujący (iloraz kwoty 210 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków).

Jak otrzymać pomoc?
Pomoc może być udzielona na wniosek producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na jej stronie internetowej.

Wnioski będzie można składać do 14 sierpnia 2023 r.
Szczegółowe informacje dotyczące dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany można będzie uzyskać w biurach powiatowych lub na stronie internetowej ARiMR.

Podstawa prawna
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023 poz. 1126).