1500 wezwań

KOKSOWNIK 1

Mieszkańcy Częstochowy w styczniu 2015 r. wzywali strażników miejskich 1506 razy. Dzięki miejskiemu monitoringowi podjęto 241 interwencji.

Najwięcej interwencji podjętych z inicjatywy mieszkańców dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego (671). Ponadto mieszkańcy Częstochowy wzywali Straż Miejską do interwencji związanych z problematyką osób bezdomnych (211).

Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy zainicjowali ogółem 241 działań służb ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Zapis zdarzeń wykorzystano 52 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa. W sumie 206 razy interweniowali strażnicy miejscy. Pozostałe zdarzenia przekazano: Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Ochrony Kolei.