Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej

grafika źródło: www.gov.pl

Do końca sierpnia można składać wnioski do projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące procedury składania wniosków.
W ramach programu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowane są koszty zakupu środków ochrony osobistej (np. maseczek, przyłbic, rękawiczek) oraz środków dezynfekcyjnych dla warsztatów terapii zajęciowej oraz organizacji realizujących na podstawie umów z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Do wykorzystania jest w sumie ponad 17,3 mln zł. Co ważne, dofinansowanie obejmie środki ochronne zakupione już w czerwcu tego roku.
PFRON czeka na wnioski do 31 sierpnia 2020r.

Kto może złożyć wniosek?
Odbiorcami wsparcia uprawnionymi do otrzymania grantu są wszystkie podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz wszystkie podmioty mające podpisane umowy z PFRON na prowadzenie w roku 2020 r. zadań zlecanych obejmujących bezpośrednią pracę z osobą z niepełnosprawnościami w wyniku konkursów organizowanych przez PFRON.

Ile wynosi wsparcie z programu?
Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn dziennej stawki wsparcia, okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy czym:
– dzienna stawka wsparcia nie może przekroczyć 12 zł na jednego pracownika;
– okres wsparcia nie może być dłuższy niż 63 dni robocze;
– liczba pracowników ustalana jest według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku.
Co ważne, wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane

Za jaki okres można wnioskować?
Okres wsparcia musi mieścić się w przedziale od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przy czym dopuszcza się przerwy w okresie wsparcia, wynikające z harmonogramu realizacji zadań odbiorcy wsparcia obejmujących bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami.

Czy jest wzór wniosku o powierzenie grantu?
Tak. Wniosek dostępny jest na stronie PFRON, podobnie jak dokładny opis procedury realizacji projektu i wzór karty oceny wniosku, wzór umowy i wymaganego sprawozdania z realizacji umowy.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wypełniony wniosek?
Wniosek należy pobrać ze strony PFRON, wypełnić komputerowo i w wersji edytowalnej przesłać na adres: bezpieczne@pfron.org.pl, w terminie naboru wniosków, czyli do 31 sierpnia 2020 r.
W przypadku gdy po rozstrzygnięciu naboru wniosków w budżecie projektu pozostaną środki pozwalające na udzielenie kolejnych grantów, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego naboru wniosków otwartego dla tych odbiorców wsparcia, którzy nie złożyli wniosków dotyczących danego warsztatu terapii zajęciowej lub umowy o zlecenie realizacji zadań przez PFRON lub których wnioski zostały ocenione negatywnie. Nabór ten nie będzie trwał dłużej niż 7 dni kalendarzowych.

Czy muszę złożyć wniosek na wzorze zamieszczonym na stronie PFRRON?
Tak. Złożenie wniosku na wzorze jest jednym z trzech kryteriów przedmiotowych oceny wniosku. Pozostałe kryteria przedmiotowe to:
– złożenie wniosku przez podmiot uprawniony do otrzymania grantu – odbiorcę wsparcia;
– przesłanie wniosku do PFRON w wersji edytowalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bezpieczne@pfron.org.pl, w terminie naboru wniosków
Do tego dochodzi kryterium podmiotowe, czyli prawidłowe wyliczenie kwoty grantu, według wskazanego wzoru (patrz odpowiedź na pytanie – Ile wynosi wsparcie z programu?)

Jak będą oceniane wnioski?
Wnioski oceniane są na podstawie karty oceny wniosku o powierzenie grantu, także dostępny na stronie PFRON.
Każde z kryteriów, o których już była mowa powyżej (3 kryteria przedmiotowe i 1 kryterium podmiotowe), oceniane jest oddzielnie. W przypadku spełnienia kryterium przyznawany jest 1 punkt. W przypadku niespełnienia kryterium przyznawane jest 0 punktów.
Warunkiem pozytywnej oceny wniosku jest spełnienie wszystkich kryteriów oceny tj. uzyskanie łącznie 4 punktów podczas oceny. Taki wniosek zostaje umieszczony na liście wniosków rekomendowanych do powierzenia grantu.
Wniosek, który nie uzyskał podczas oceny łącznie 4 punktów jest oceniany negatywnie.
W przypadku gdy wysokość środków na realizację projektu grantowego nie pozwala na sfinansowanie wszystkich wniosków rekomendowanych do powierzenia grantu, dopuszczalne jest proporcjonalne zmniejszenie kwoty grantów dla wniosków ocenionych pozytywnie.

Jak dowiem się o przyznaniu dofinansowania?
Informacja o powierzeniu grantu przekazywana jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.
Wysokość powierzonego grantu, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa o powierzenie grantu, której wzór także znajduje się na stronie PFRON. Podobnie jak wzór sprawozdania z realizacji umowy o powierzenie grantu.

źródło: www.gov.pl