Kompleksowo o Subregionie Północnym

fot. Tomasz Żak / UMWS

W Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbyło się spotkanie dotyczące perspektyw rozwoju, finansowaniu i bezpieczeństwa na drogach w Subregionie Północnym.
W spotkaniu z marszałkiem Jakubem Chełstowskim uczestniczyli lokalni samorządowcy, w tym burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga oraz starosta częstochowski Krzysztof Smela.
Wiele miejsca podczas spotkania poświęcono inwestycjom drogowym w tej części regionu oraz poprawie bezpieczeństwa pieszych.
– Wszystkie inwestycje drogowe w regionie wykonywane są na bieżąco i oddawane do użytku zgodnie z planem, choć nie zawsze przychodzi to łatwo. Od dwóch lat borykamy się przecież z pandemią COVID-19, z kolei trwająca przy naszej wschodniej granicy wojna powodują, że choćby ceny materiałów znacznie wzrastają. Są to czynniki, które mogą rzutować na przebieg inwestycji, niemniej jak dotąd udało nam się pokonywać wszelkie trudności. Dla przypomnienia, na remonty modernizacje i budowy kolejnych odcinków w planach na lata począwszy od 2018 do 2024 roku województwo będzie wydatkowało w sumie aż 2,5 mld zł. To ogromna kwota, ale i także wiele realizowanych zadań. Subregion Północny jest bardzo ważną częścią województwa. W planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów zabezpieczono kwotę 70 mln zł na realizację jednego z odcinków od przejazdu kolejowego w Koniecpolu w stronę granicy województwa o długości 7 km. Według zapewnień przetarg zostanie ogłoszony w drugiej połowie roku. W kontekście poprawy bezpieczeństwa na drogach ważną rolę odegrają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Rozpoczęły one realizacje programu, który w praktyce przełoży się na budowę nowoczesnych przejść dla pieszych, oświetlenia na przejściach oraz zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych – przypomniał w swoim wystąpieniu marszałek Jakub Chełstowski.
Przez gminę Koniecpol przebiegają dwie drogi wojewódzkie: DW 786 o długości 13,1 km i DW 794 o długości 4,4 km. W ramach poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 794 w 2016 roku wykonano poprawę odwodnienia w ciągu ul. Mickiewicza w Koniecpolu.
W latach 2016 – 2019 wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Św. Anna do granicy Województwa Śląskiego” za kwotę 1,22 mln. W dokumentacji projektowej wydzielono odcinki dla sprawniejszej możliwości realizacji prac. W gminie Koniecpol łączna długość DW 786 do przebudowy wg projektu to 11,2 km. Projekt swym zakresem obejmuje: przebudowę drogi, przebudowę i budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę urządzeń obcych kolidujących z zakresem robót do wykonania. W drugim kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację jednego z odcinków od przejazdu kolejowego w Koniecpolu w stronę granicy regionu. Odcinek ma mieć długość 7 km. W planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów zabezpieczono na ten cel 70 mln zł.

źródło: www.slaskie.pl