Dofinansowanie usuwania „porzuconych odpadów”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że w odpowiedzi na zgłaszane przez samorządy województwa śląskiego problemy związane z nielegalnym magazynowaniem odpadów oraz z wysokimi kosztami ich usuwania i unieszkodliwiania, a także w celu ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych „porzuconymi odpadami”, Rada Nadzorcza WFOŚiGW w dniu 16.12.2022 roku uchwaliła Szczególne zasady finansowania zadań realizowanych w ramach usuwania „porzuconych odpadów”. 

Rodzaje przedsięwzięć:
Przedsięwzięcia realizowane na podstawie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Okres kwalifikowalności kosztów:
od 16.11.2022 r. do 15.11.2026 r.

Termin i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków rozpoczyna się od 16.01.2023 r. i odbywa w trybie ciągłym, do wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi / wzory wniosków / d.Inne

Warunki dofinansowania zadań określone są Szczególnych zasadach finansowania zadań realizowanych w ramach usuwania „porzuconych odpadów”.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach