Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023.
Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki przypomniał, że tegorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, ale wymagania egzaminacyjne ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Szef MEiN zwrócił też uwagę, że ze względu na naukę zdalną wymagania egzaminacyjne są obniżone o ok. 20-25 proc., o czym tegoroczni maturzyści wiedzieli już wcześniej.

– Odeszliśmy od wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%. Tak jak w latach ubiegłych do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagane jest przystąpienie do tego egzaminu, a nie osiągnięcie progu 30%. – dodał.

Minister Przemysław Czarnek zauważył, że od tego roku powraca na maturze egzamin ustny. – To jest egzamin maturalny i jemu zawsze towarzyszy również egzamin ustny. Nie ma najmniejszych powodów, żeby od tego egzaminu ustnego odstąpić w sytuacji, kiedy warunki sanitarne pozwalają na to, żeby ten egzamin się odbył.

Do zmian w formule egzaminu odniósł się z kolei wiceminister Dariusz Piontkowski. Podkreślił, że są one efektem reformy strukturalnej i programowej: – Nowa formuła egzaminu maturalnego wiąże się ze zmianami strukturalnymi oraz zmianami programowymi, które zaszły w szkołach kilka lat temu. Trudno, aby matura nie uwzględniała tych zmian programowych z zakresu treści, sposobu podchodzenia do reprezentowania przedmiotów. Te zmiany najbardziej widoczne są w języku polskim, w językach obcych na poziomie podstawowym, częściowo na poziomie matematyki, jeśli chodzi o liczbę i formułę zadań.

Sekretarz Stanu w MEiN dodał, że w związku nową formułą egzaminacyjną planowane jest zwiększenie wynagrodzenia dla egzaminatorów, którzy będą sprawdzać prace maturalne.

Dyrektor CKE Marcin Smolik wyliczał zmiany w egzaminie maturalnym, które wynikają z długotrwałej nauki zdalnej: – W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym oprócz ograniczenia wymagań określonych w podstawie programowej, ograniczeniu uległ również katalog lektur obowiązkowych, których znajomość obowiązuje maturzystów – wskazywał. Dodał, że w przypadku matematyki zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści będą musieli rozwiązywać na egzaminie.

Egzamin maturalny w Formule 2015 i Formule 2023

Egzamin maturalny dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna) określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015)
Egzaminy obowiązkowe – część ustna

język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%).

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

Egzaminy dodatkowe

Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)
Egzaminy obowiązkowe – część ustna

język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
język obcy nowożytny –bez określania poziomu (próg 30%).

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

Egzaminy dodatkowe

Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.
Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Wymagania egzaminacyjne – język polski (poziom podstawowy)

wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
czas trwania – 240 min.,
liczba punktów do uzyskania – 60,
liczba tekstów obowiązkowych – 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej,
wypracowanie – 2 tematy do wyboru; możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej; minimum 300 wyrazów.

Wymagania egzaminacyjne – matematyka (poziom podstawowy)

wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
czas trwania – 180 min.,
liczba punktów do uzyskania – 46,
liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
liczba zadań otwartych – 7-13.

Wymagania egzaminacyjne – język obcy (poziom podstawowy)

wymagania egzaminacyjne – obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – B1(B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
czas trwania – 120 min.,
liczba punktów do uzyskania – 60,
wypowiedź pisemna – 80-130 wyrazów.

Wymagania egzaminacyjne – przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.
W przypadku języków obcych nowożytnych –ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)
poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)
poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500).
Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).

źródło: MEiN